Vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > GDPR

GDPR

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 
Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“).


Informace o ochraně osobních údajů je poskytována pro plnění právních povinností uvedených v článcích 12 až 14 obecného nařízení. Tento dokument je veřejný a slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.


Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je obec Nižní Lhoty, se sídlem Nižní Lhoty 71, 739 51, Dobrá, IČ: 00577065 (dále jen „obec”).


Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů
JUDr. Michaela Neumahr, michaela.neumahr@slezskabrana.cz


Jaké osobní údaje a v jakém rozsahu zpracováváme, co nás k tomu opravňuje, komu je předáváme a jak dlouho je uchováváme?


Zpracování osobních údajů vyplývajících z povinností a úkolů obce
Zpracovávání Vašich osobních údajů je vždy podloženo právním základem. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze na základě právní povinnosti - ukládá nám to některých ze zákonů České republiky, nebo je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni - obce jsou orgány veřejné moci; zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů; zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů anebo tehdy pokud nám k tomu udělíte souhlas – souhlas je vyžadován jenom tam, kde nelze osobní údaje zpracovávat na základě předchozích titulů. Při tomto zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování ve smyslu článku 22 obecného nařízení GDPR.


Zpracování osobních údajů obec provádí zejména v těchto agendách:


1. Evidence obyvatel
Zpracování je nezbytné pro plnění práv. povinnosti v rozsahu upraveném zejm.těmito zákony:
- zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
- zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
- vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel

Tato zpracování se týkají občanů České republiky vyplňující přihlašovací tiskopis v souvislosti s trvalým pobytem, vlastníka objektu, o němž jsou vyplňovány údaje do přihlašovacího tiskopisu, obyvatelů starší 15 let žádajících o výpis údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel k jeho osobě a k osobě blízké a opatrovníků.


Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří zejména základní identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, místo narození, rodné číslo), údaje o trvalém pobytu na území České republiky (trvalé bydliště, doručovací adresa, předchozí pobyt), ostatní údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel (rodinní příslušníci, státní příslušnost, státní občanství, omezení způsobilosti, oprávněná osoba, údaje o opatrovníkovi, číslo OP, podpis).


Mezi příjemce výše uvedených osobních údajů patří zejména správce informačního systému evidence obyvatel, vlastník objektu, kontrolní orgány (Ministerstvo vnitra), obyvatel (občan) starší 15 let.


Údaje v informačním systému evidence obyvatel se uchovávají po dobu 75 let po úmrtí občana nebo prohlášení osoby za mrtvou. Záznamy o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel se uchovávají po dobu 10 let. Dále se uplatní skartační lhůty stanovené spisovým a skartačním řádem.


2. Místní poplatky
Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti v rozsahu upraveném zejména těmito zákony a pro výkon veřejné moci, kterým je obec pověřena:
- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
- obecně závazná vyhláška obce o stanovení místního poplatku


Tato zpracování se týkají poplatníka poplatku a plátce poplatku.


Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří zejména jméno, příjmení, titul, datum narození, popř. rodné číslo (pro vymáhání nedoplatku dle daňového řádu), trvalé bydliště (místo pobytu), průkaz totožnosti, bankovní spojení, telefon (údaje o poplatníkovi nebo plátci v rozsahu ohlašovací povinnosti podle § 14a zákona o místních poplatcích). Údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, údaje rozhodné pro úlevy či osvobození od poplatků, údaje rozhodné pro prominutí poplatku nebo jeho příslušenství, údaje využívané pro účely řízení o místních poplatcích ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel a z informačního systému cizinců v rozsahu podle § 16 zákona o místních poplatcích.


Mezi příjemce výše uvedených osobních údajů patří zejména nadřízený správce daně (krajský úřad) a orgány finanční správy.


Údaje jsou zpracovávány po dobu trvání poplatkové povinnosti a po dobu běhu lhůty pro placení daně (§ 160 daňového řádu). Dále se uplatní skartační lhůty stanovené spisovým a skartačním řádem.


3. Odpadové hospodářství
Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti v rozsahu upraveném zejména těmito zákony a pro výkon veřejné moci, kterým je obec pověřena:
- zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích
- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky,
- zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- obecně závazná vyhláška obce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce


Tato zpracování se týkají občana, zaměstnanců obce, zástupců dodavatele (svozové firmy).


Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří zejména jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, datová schránka, podpis.


Mezi příjemce výše uvedených osobních údajů patří zejména obce s rozšířenou působnosti (ORP) a kontrolní orgány.


Údaje jsou zpracovávány po dobu odpovídající skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu.


4. Správní řízení (evidence obyvatel, trvalý pobyt, kácení dřevin, místní komunikace)
Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti v rozsahu upraveném zejm. těmito zákony a pro výkon veřejné moci, kterým je obec pověřena:
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- právní předpisy upravující agendy, v nichž obec rozhoduje ve správním řízení


Tato zpracování se týkají účastníků řízení (žadatel a ostatní účastníci řízení podle § 27 správního řádu), zástupce účastníka, svědků, osob uvedených v listině předložené k provedení důkazu, nestranných osob přítomných u provedení důkazu, osob uvedených v protokolu o úkonech ve správním řízení, znalců a osob, která prokázaly právní zájem nahlížet do spisu.


Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří identifikační údaje subjektu údajů v rozsahu odpovídajícím § 37 odst. 2 správního řádu a další údaje nezbytné k zajištění účelu řízení. Jedná se zejména o jméno, příjmení, titul, trvalé bydliště, popř. datum narození, datová schránka.


Mezi příjemce výše uvedených osobních údajů patří zejména účastníci řízení, zástupci účastníků, osoby, které prokázaly právní zájem nahlížet do spisu, znalci, nadřízený správní orgán, správní soud.


Osobní údaje jsou uchovávány po dobu odpovídající skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu obce.


5. Hospodaření obce (správa majetku, veřejné zakázky, nájemní vztahy, ostatní soukromoprávní vztahy, dotace, pronájem hrobových míst, návratné finanční výpomoci, účetnictví, daně, ekonomická agenda, registr smluv, profil zadavatele)


Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů:
- nájemní vztahy, pronájem hrobových míst, ostatní soukromoprávní smluvní vztahy podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- dotace a návratné finanční výpomoci podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů
- zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek


Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti v rozsahu upraveném zejm. těmito zákony a dále také pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo pro výkon veřejné moci, kterým je obec pověřena:
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
- zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
- zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví (§ 21 odst. 1 písm. f)
- zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí - § 14 odst. 1 písm. b)
- vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
- vyhláška č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem
- plnění povinnosti zveřejňovat informace o veřejných zakázkách podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- plnění povinnosti zveřejňovat údaje o příjemci dotace nebo návratné finanční výpomoci dle zákona č. 250/2000 Sb.


Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů obce nebo třetí strany:
- správa majetku (evidence pohledávek a soudních sporů, evidence majetkoprávních poměrů obce a prokazování majetkových práv)
- příprava podkladů pro jednání zastupitelstva obce ve věcech finančních a majetkových.


Tato zpracování se týkají fyzických osob, zástupců právnických osob, zastupitelů, zaměstnanců, občanů, pronajímatelů, nájemců, žadatelů o dotaci či návratné finanční pomoci z rozpočtu obce, příjemců dotace či návratné finanční pomoci z rozpočtu obce, uchazečů o veřejnou zakázku, fyzických osob hájících zájmy obce, právních zástupců, zástupců orgánů státní správy a poskytovatelů dotací.


Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří základní identifikační údaj (jméno, příjmení, titul, datum narození, místo narození, adresa trvalého pobytu nebo sídlo firmy), státní příslušnost, číslo bankovního účtu, IČ, DIČ, e-mail, telefon, datová schránka, podpis, údaje související s předmětem smlouvy, druhem plněním a údaje o finančním plnění.

Mezi příjemce výše uvedených osobních údajů patří zejména fyzické osoby, zástupci právnických osob, smluvní partneři, právní zástupci, ústřední státní orgány, soudy, poskytovatelé dotací, finanční úřad, kontrolní orgány, veřejnost.


Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro uplatňování práv a plnění povinností ze závazků nebo v nezbytném rozsahu pro účely oprávněných zájmů obce např. pro prokázání vlastnického práva. Ostatní údaje jsou uchovávány pod dobu odpovídající skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu obce.


6. Evidence domů (čísel popisných)
Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti v rozsahu upraveném těmito zákony:
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (§ 31, § 31a)
- zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
- zákon č.111/2009 Sb., o základních registrech


Tato zpracování se týkají občanů a zástupců právnických osob - vlastníků domů.


Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří jméno, příjmení, titul, trvalé bydliště.


Mezi příjemce výše uvedených osobních údajů patří zejména stavební odbor obce s rozšířenou působností (ORP), občané, popř. právnické osoby (vlastníci nemovitostí atp.).


Osobní údaje jsou uchovávány po dobu odpovídající skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu obce.


7. Stavební řízení a územní plánování
Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti v rozsahu upraveném těmito zákony:
- zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích
- zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon


Tato zpracování se týkají občanů, zástupců právnických osob a fyzických osob (projektant ÚPD, vlastníci nemovitostí).


Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, místo pobytu, email, telefon, datová schránka, místo pobytu, podpis.


Mezi příjemce výše uvedených osobních údajů patří zejména stavební odbor obce s rozšířenou působností (ORP), občané, popř. právnické osoby (projektant ÚPD, vlastníci nemovitostí atp.).


Osobní údaje jsou uchovávány po dobu odpovídající skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu obce.


8. Ochrana majetku (kamerový systém)
Zpracování je založeno na oprávněném zájmu správce, kterým je ochrana majetku, života a zdraví osob.

Tato zpracování se týkají občanů, zaměstnanců, zastupitelů, osob vstupujících do monitorovaného prostoru (uživatelé služeb, dodavatelé atp.).


Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří identifikační údaje ve formě kamerového záznamu (obrazový záznam).


Záznamy se nepředávají, pouze v odůvodněných případech mohou být předány orgánům činným v trestním řízení, popř. jiným zainteresovaným subjektům pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna).


Doba uchovávání záznamů je 7 dní. Řešený zachycený incident je uchováván po dobu nezbytně nutnou (např. pro potřeby Police ČR, pojišťovny atp.).


9. CzechPoint, registry
Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti v rozsahu upraveném zejm. těmito zákony:
- zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy,
- zvláštní právní předpisy upravující podání správním orgánům prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy, například:
- zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
- zákon č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů
- zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
- zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
- zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- zákon č. 300/2008 Sb., o elektron. úkonech a autorizované konverzi dokumentů
- vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek


Tato zpracování se týkají fyzických osob, které činí podání na kontaktním místě veřejné správy.


Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří údaje nezbytné pro účely ověření totožnosti fyzické osoby, která činí podání na kontaktním místě veřejné správy, a k elektronickému zpracování jejího podání, včetně referenčních údajů ze základního registru obyvatel a údaje o rodném příjmení z informačního systému evidence obyvatel, údaje, které jsou obsahem výpisů, ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy a podobných výstupů pořizovaných prostřednictvím Czech POINT, údaje nezbytné pro doručování písemností ve formě výstupů autorizované konverze dokumentů podle správního řádu a údaje nezbytné pro vedení evidence žádostí o výpis z Rejstříku trestů. Zpravidla se jedná o jméno, příjmení, datum narození, místo
narození, rodné číslo, trvalé bydliště, rodné příjmení, státní občanství, číslo OP, e-mail, telefon, podpis.


Mezi příjemce výše uvedených osobních údajů patří zejména správce informačního systému kontaktních míst veřejné správy.


Žádost o vydání výpisu z Rejstříku trestů uchovává kontaktní místo veřejné správy po dobu dvou let od jejího podání. Ostatní údaje jsou uchovávány po dobu odpovídající skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu obce.

10. Ověřování
Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti v rozsahu upraveném těmito zákony:
- zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování
- vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích


Tato zpracování se týkají žadatelů o vidimaci nebo legalizaci, svědků a ověřujících osob provádějící vidimaci nebo legalizaci.


Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří jméno, příjmení, datum narození, místo narození, trvalé bydliště, číslo dokladu totožnosti (OP), podpis. A dále údaje nezbytné pro vedení evidence vidimací a legalizací v ověřovací knize, vybírání správních poplatků a vedení podpisových vzorů ověřujících osob a uvádění identifikace ověřujících osob na ověřovacích doložkách. 

 

Osobní údaje se nepředávají. Ověřovací kniha se vede po dobu kalendářního roku. Ověřovací knihy jsou uloženy u úřadu po dobu 10 let od uzavření (§ 16 odst. 4 zákona o ověřování).


11. Poskytování informací
Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti v rozsahu upraveném těmito zákony:
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


Tato zpracování se týkají občanů, žadatelů o informace, osob, jejíž údaje jsou předmětem informací, které je obec povinna poskytnout v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.


Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří jméno, příjmení, titul, trvalé bydliště, email, datová schránka, podpis.


Osobní údaje se nepředávají. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu odpovídající skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu obce. Pro dokumenty souvisejícími s vyřízením žádosti o informace je stanovena skartační lhůta 6 let.


12. Volby
Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti v rozsahu upraveném těmito zákony:
- zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
- zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
- zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
- zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
- zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky
- zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu
- prováděcí právní předpisy k volebním zákonům


Tato zpracování se týkají voličů, kandidátů, petentů, zmocněnců a členů okrskové volební komise.


Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří zejména základní identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu), státní občanství, volební právo a jeho případné omezení, číslo dokladu totožnosti, číslo bankovního účtu, v případě členů okrskových volebních komisí údaje nezbytné pro výkon činnosti člena komise a pro jeho odměňování; v případě kandidátů a zmocněnců identifikační údaje dle kandidátní listiny a čestného prohlášení kandidáta a v případě petentů u nezávislých kandidátů identifikační údaje dle náležitostí petice.


Mezi příjemce výše uvedených osobních údajů patří zejména členové okrskových volebních komisí pro účely plnění jejich povinností podle volebních zákonů a kontrolní orgány (krajský úřad, Státní volební komise).


Údaje jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškami k volebním zákonům, ve vztahu ke kandidátním listinám a souvisejícím dokumentům - A10, pro ostatní volební dokumentaci - V5.


13. Činnost zastupitelstva, výborů, komisí
Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti v rozsahu upraveném těmito zákony:
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
- zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
- vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole


Tato zpracování se týkají občanů, zastupitelů, členů komisí a výborů.


Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří zejména jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, číslo bankovního účtu, datová schránka, podpis, předmět podkladu pro jednání ZO.


Osobní údaje se nepředávají. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu odpovídající skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu obce.


14. Vztahy s veřejností a prezentace obce (občanské záležitosti, kroniky, knihovna, zpravodaj, web, vítání občánků, jubilanti)
Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti v rozsahu upraveném těmito zákony:
- zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
- zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách (knihovní zákon)
- zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně někt. zákonů


Zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci:
- vedení internetových stránek včetně publikace fotografií, kterými se obec prezentuje
- vydávání obecního zpravodaje
- obecní knihovna
- vítaní občánku, gratulace k jubileím a významným životním událostem


Zpracování je v některých případech prováděno se souhlasem subjektu údajů:
- zveřejňování osobních údajů, např. datum narození, věk jubilantů, bydliště atp. (bez souhlasu lze zveřejnit pouze jméno a příjmení)

Tato zpracování se týkají občanů, zákonných zástupců dítěte, členů zastupitelstva, úředníků obce, ředitele školy nebo školského zařízení, zaměstnanců obce, obecního úřadu, školy či školského zařízení nebo právnické osoby zřízení obcí (PO), žáků, členů místního spolku (hasič, myslivec, sportovec), uživatelů obecní knihovny (čtenář) a účastníků obecní akce.


Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří jméno, příjmení, titul, datum narození, věk, trvalé bydliště, podpis, podobizna.


Mezi příjemce výše uvedených osobních údajů patří zejména zpracovatelé informačních médií a čtenáři.


Zpracování osobních údajů formou jejich zveřejnění trvá po dobu odpovídající povaze a formě sdělení (internetové stránky, obecní zpravodaj, akce pořádané obcí). Osobní údaje uživatele knihovny jsou zpracovávány po dobu jeho vztahu k obecní knihovně prodlouženou o dobu nezbytnou k vypořádání případných závazků po ukončení tohoto vztahu. Pro dokumentaci k vítání občánků, gratulace k jubileím a významným životním událostem je stanovena skartační lhůta 3 roky. U kronik se nepočítá s jejich výmazem, slouží pro poučení budoucích generací.


15. Rezervační systém sportoviště
Jedná se o zpracování na základně smluvního vztahu – nájmu obecního sportoviště (hřiště a tělocvična). Subjektem údajů je zájemce o rezervaci sportoviště – fyzická osoba.


Mezi osobní údaje, které zpracováváme, patří jméno, příjmení, trvalé bydliště, e-mail, telefon.


Údaje nejsou zveřejňovány, zpracovává je pouze obec.


Primárním účelem zpracování je rezervace sportoviště, následná možnost dohledat viníka, dojde-li k poškození sportoviště a identifikace odpovědné osoby za poskytnutý pronájem rovněž v rámci provedení úhrady za poskytnutou rezervaci. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 14 měsíců za účelem zpracování statistiky k užívání sportoviště.


16. Krizové řízení
Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti v rozsahu upraveném zejména těmito zákony:
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
- zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon


Tato zpracování se týkají zejména občanů, zastupitelů a zaměstnanců bezpečnostních složek.


Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří zejména jméno, příjmení, trvalé bydliště, email, telefon, podpis.


Mezi příjemce výše uvedených osobních údajů patří zejména obec s rozšířenou působností (ORP), záchranné složky, krajský úřad a humanitární organizace.


Osobní údaje jsou uchovávány po dobu odpovídající skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu obce.


17. Nerozlišená agenda
Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti v rozsahu upraveném těmito zákony:
Informace, posudky: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (§ 125)
Stížnosti, petice: zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Ztráty a nálezy: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


Tato zpracování se týkají občanů, petentů, úředních osob, stěžovatelů a žadatelů.


Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří zejména jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, doručovací adresa, e-mail, telefon, datová schránka, podpis.


Mezi příjemce výše uvedených osobních údajů patří zejména soudy, policie, exekutoři, správní úřady, banky, krajský úřad a orgány státní správy.


Osobní údaje jsou uchovávány po dobu odpovídající skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu obce.


18. Zajištění činností obce
Obec zpracovává osobní údaje pro plnění úkolů stanovených zákony, nebo pokud je to třeba k ochraně oprávněných zájmů obce nebo třetích osob.


Jedná se o uzavírání smluv (s dodavateli, darovací smlouvy, pojistné smlouvy, dohody a dodatky k nim atp.), školení BOZP a PO, vedení spisové služby a zpracování pošty, finanční kontrola, zabezpečení IT prostředí obce a organizace činností obce (vedení kontaktních seznamů atp.).


Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti v rozsahu upraveném zejména těmito zákony:
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
- zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP
- prováděcí předpisy k těmto zákonům


Některá zpracování (např. zabezpečení IT prostředí a s tím související činnosti, organizace činností obce - vedení kontaktních seznamů atp.) jsou založena na oprávněném zájmu obce.


Tato zpracování se týkají občanů, dárců, příjemců daru, dodavatelů, smluvních partnerů – jejich zástupců a kontaktních osob, zaměstnanců, zastupitelů, popř. dalších fyzických osob či zástupců právnických osob v rámci činností obce. Vedení spisové služby a pošty zahrnuje zpracování, která se týkají adresátů, odesílatelů a orgánů veřejné moci.


Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, sídlo firmy, e-mail, telefon, datová schránka, bankovní spojení, číslo pojistné smlouvy, podpis a dokumenty či doklady potřebné pro šetření a likvidaci pojistné události.


Mezi příjemce výše uvedených osobních údajů patří zejména smluvní strany, pojišťovny, účastníci události, právnické osoby, fyzické osoby, externí školitel, Policie ČR, orgány státní správy a Státní oblastní archiv.


Osobní údaje jsou uchovávány po dobu odpovídající skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu obce.


19. Další zpracování osobních údajů
Některá dílčí zpracování jsou založena na souhlasu subjektu údajů, který je před udělením souhlasu informován v souladu s článkem 12 a následujících obecného nařízení.


Jaká jsou Vaše práva?


Podle ustanovení článku 12 až 22 obecného nařízení můžete uplatnit tato práva:
Právo na přístup - subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.
Právo na opravu - subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
Právo na výmaz - subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Právo na omezení zpracování - subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Právo vznést námitku proti zpracování - subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:
- zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany,
- pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
Právo na přenositelnost údajů - subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování – obec neprovádí automatizované rozhodování ani profilování.
Právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů - pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.
Právo podat stížnost dozorovému úřadu - pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.


Tato práva můžete uplatnit
1. osobně – v sídle obce
2. poštou na adresu sídla obce
3. e-mailem: obec@niznilhoty.cz
4. elektronickým podáním do DS: nztbiz5
5. telefonicky na tel. čísle: +420 558 642 127


Obracet se můžete rovněž i na pověřence, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny v úvodu tohoto dokumentu.


Lhůta na zpracování žádosti
Žádost bude vyřízena zpravidla do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, zejména z důvodu obtížnosti případu, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.


Úpravy tohoto dokumentu
Obec si vyhrazuje právo provádět změny, úpravy a aktualizace tohoto dokumentu. Proto pravidelně ověřujte, zda pracujete s nejnovější verzí tohoto dokumentu.

 


28. srpna 2023

 

 

Oznámení o zřízení vnitřního oznamovacího systému

GDPR - Informace o ochraně osobních údajů zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání