Vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30
Workshop projektu SPOKO POBESKYDÍ - Svépomocná skupina
31
Fyzioterapie formou feldenkraisovy metody
1 2 3 4
Pouťové odpoledne v Nižních Lhotách
5 6 7 8
2.ročník benefičního festivalu Hellpdays
9
2.ročník benefičního festivalu Hellpdays
10
2.ročník benefičního festivalu Hellpdays
Akce Medové odpoledne
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
10. ročník nohejbalového turnaje PORUBA!!! OPEN 2023
25
Akce “Den zdraví a den dětí na Prašivé“
26 27 28 29 30 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > GDPR

GDPR

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“).

 

Informace o ochraně osobních údajů je poskytována pro plnění právních povinností uvedených v článcích 12 až 14 obecného nařízení. Tento dokument je veřejný a slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.

 

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Obec Nižní Lhoty, IČ: 00577065 (dále jen „obec”).

 

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Příslušná osoba pro přijímání oznámení o porušení práv EU

JUDr. Michaela Neumahr

michaela.neumahr@slezskabrana.cz

 

Jaké osobní údaje a v jakém rozsahu zpracováváme, co nás k tomu opravňuje, komu je předáváme a jak dlouho je uchováváme?

Zpracování osobních údajů vyplývajících z povinností a úkolů obce

Zpracovávání Vašich osobních údajů je vždy podloženo právním základem. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze na základě právní povinnosti - ukládá nám to některých ze zákonů České republiky, nebo je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni - obce jsou orgány veřejné moci; zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů; zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů anebo tehdy pokud nám k tomu udělíte souhlas – souhlas je vyžadován jenom tam, kde nelze osobní údaje zpracovávat na základě předchozích titulů. Při tomto zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování ve smyslu článku 22 obecného nařízení GDPR.

 

Zpracování osobních údajů obec provádí zejména v těchto agendách:

 

 1. Evidence obyvatel

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti v rozsahu upraveném těmito zákony:

 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č.111/2009 Sb., o základních registrech
 • vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel

Tato zpracování se týkají občanů České republiky vyplňující přihlašovací tiskopis v souvislosti s trvalým pobytem, vlastníka objektu, o němž jsou vyplňovány údaje do přihlašovacího tiskopisu, obyvatelů starší 15 let žádajících o výpis údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel k jeho osobě a k osobě blízké a opatrovníků.

Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří zejména základní identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, místo narození, rodné číslo), údaje o trvalém pobytu na území České republiky (trvalé bydliště, doručovací adresa, předchozí pobyt), ostatní údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel (rodinní příslušníci, státní příslušnost, státní občanství, omezení způsobilosti, oprávněná osoba, údaje o opatrovníkovi, číslo OP, podpis).

Mezi příjemce výše uvedených osobních údajů patří zejména správce informačního systému evidence obyvatel, vlastník objektu, kontrolní orgány (Ministerstvo vnitra), obyvatel (občan) starší 15 let.

Údaje v informačním systému evidence obyvatel se uchovávají po dobu 75 let po úmrtí občana nebo prohlášení osoby za mrtvou. Záznamy o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel se uchovávají po dobu 10 let. Dále se uplatní skartační lhůty stanovené spisovým a skartačním řádem.

 1. Místní poplatky

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti v rozsahu upraveném těmito zákony a pro výkon veřejné moci, kterým je obec pověřena:

 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • obecně závazná vyhláška obce o stanovení místního poplatku

Tato zpracování se týkají poplatníka poplatku a plátce poplatku.

Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří zejména jméno, příjmení, titul, datum narození, popř. rodné číslo (pro vymáhání nedoplatku dle daňového řádu), trvalé bydliště (místo pobytu), průkaz totožnosti, bankovní spojení, telefon (údaje o poplatníkovi nebo plátci v rozsahu ohlašovací povinnosti podle § 14a zákona o místních poplatcích). Údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, údaje rozhodné pro úlevy či osvobození od poplatků, údaje rozhodné pro prominutí poplatku nebo jeho příslušenství, daje využívané pro účely řízení o místních poplatcích ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel a z informačního systému cizinců v rozsahu podle § 16 zákona o místních poplatcích.

Mezi příjemce výše uvedených osobních údajů patří zejména nadřízený správce daně (krajský úřad) a orgány finanční správy.

Údaje jsou zpracovávány po dobu trvání poplatkové povinnosti a po dobu běhu lhůty pro placení daně (§ 160 daňového řádu). Dále se uplatní skartační lhůty stanovené spisovým a skartačním řádem.

 1. Odpadové hospodářství

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti v rozsahu upraveném těmito zákony a pro výkon veřejné moci, kterým je obec pověřena:

 • zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky,
 • zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
 • vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu,
 • vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů,
 • obecně závazná vyhláška obce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce

Tato zpracování se týkají občana, zaměstnanců obce, zástupců dodavatele (svozové firmy).

Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří zejména jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, datová schránka, podpis.

Mezi příjemce výše uvedených osobních údajů patří zejména obce s rozšířenou působnosti (ORP) a kontrolní orgány.

Údaje jsou zpracovávány po dobu odpovídající skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu.

 1. Správní řízení (evidence obyvatel – rušení trvalého pobytu, kácení dřevin, místní komunikace)

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti v rozsahu upraveném těmito zákony a pro výkon veřejné moci, kterým je obec pověřena:

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • právní předpisy upravující agendy, v nichž obec rozhoduje ve správním řízení:
 • 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) – řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyhláška č. 175/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny a vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení – vydávání rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích – agendy obecného silničního správního úřadu

 

Tato zpracování se týkají účastníků řízení (žadatel a ostatní účastníci řízení podle § 27 správního řádu), zástupce účastníka, svědků, osob uvedených v listině předložené k provedení důkazu, nestranných osob přítomných u provedení důkazu, osob uvedených v protokolu o úkonech ve správním řízení, znalců a osob, která prokázaly právní zájem nahlížet do spisu.

Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří identifikační údaje subjektu údajů v rozsahu odpovídajícím § 37 odst. 2 správního řádu a další údaje nezbytné k zajištění účelu řízení. Jedná se zejména o jméno, příjmení, titul, trvalé bydliště, popř. datum narození, datová schránka.

Mezi příjemce výše uvedených osobních údajů patří zejména účastníci řízení, zástupci účastníků, osoby, které prokázaly právní zájem nahlížet do spisu, znalci, nadřízený správní orgán, správní soud.

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu odpovídající skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu obce.

 1. Hospodaření obce (správa majetku, veřejné zakázky, nájemní vztahy, ostatní soukromoprávní vztahy, dotace, pronájem hrobových míst, návratné finanční výpomoci, účetnictví, daně, ekonomická agenda, registr smluv, profil zadavatele)

Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů:

 • nájemní vztahy, pronájem hrobových míst, ostatní soukromoprávní smluvní vztahy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • dotace a návratné finanční výpomoci podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti v rozsahu upraveném těmito zákony a dále také pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo pro výkon veřejné moci, kterým je obec pověřena:

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
 • zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví (§ 21 odst. 1 písm. f)
 • zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí - § 14 odst. 1 písm. b)
 • vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • vyhláška č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem
 • plnění povinnosti zveřejňovat informace o veřejných zakázkách podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek;
 • plnění povinnosti zveřejňovat údaje o příjemci dotace nebo návratné finanční výpomoci dle zákona č. 250/2000 Sb.

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů obce nebo třetí strany:

 • správa majetku (evidence pohledávek a soudních sporů, evidence majetkoprávních poměrů obce a prokazování majetkových práv)
 • příprava podkladů pro jednání zastupitelstva obce ve věcech finančních a majetkových

Tato zpracování se týkají fyzických osob, zástupců právnických osob, zastupitelů, zaměstnanců, občanů, pronajímatelů, nájemců, žadatelů o dotaci či návratné finanční pomoci z rozpočtu obce, příjemců dotace či návratné finanční pomoci z rozpočtu obce, uchazečů o veřejnou zakázku, fyzických osob hájících zájmy obce, právních zástupců, zástupců orgánů státní správy a poskytovatelů dotací.

Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří základní identifikační údaj (jméno, příjmení, titul, datum narození, místo narození, adresa trvalého pobytu nebo sídlo firmy), státní příslušnost, číslo bankovního účtu, IČ, DIČ, e-mail, telefon, datová schránka, podpis, údaje související s předmětem smlouvy, druhem plněním a údaje o finančním plnění.

Mezi příjemce výše uvedených osobních údajů patří zejména fyzické osoby, zástupci právnických osob, smluvní partneři, právní zástupci, ústřední státní orgány, soudy, poskytovatelé dotací, finanční úřad, kontrolní orgány, veřejnost.

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro uplatňování práv a plnění povinností ze závazků nebo v nezbytném rozsahu pro účely oprávněných zájmů obce např. pro prokázání vlastnického práva. Ostatní údaje jsou uchovávány pod dobu odpovídající skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu obce.

 1. Evidence domů (čísel popisných)

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti v rozsahu upraveném těmito zákony:

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (§ 31, § 31a)
 • zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č.111/2009 Sb., o základních registrech

Tato zpracování se týkají občanů a zástupců právnických osob - vlastníků domů.

Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří jméno, příjmení, titul, trvalé bydliště.

Mezi příjemce výše uvedených osobních údajů patří zejména stavební odbor obce s rozšířenou působností (ORP), občané, popř. právnické osoby (vlastníci nemovitostí atp.).

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu odpovídající skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu obce.

 1. Stavební řízení a územní plánování

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti v rozsahu upraveném těmito zákony:

 • zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích
 • zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon

Tato zpracování se týkají občanů, zástupců právnických osob a fyzických osob (projektant ÚPD, vlastníci nemovitostí).

Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, místo pobytu, email, telefon, datová schránka, místo pobytu, podpis.

Mezi příjemce výše uvedených osobních údajů patří zejména stavební odbor obce s rozšířenou působností (ORP), občané, popř. právnické osoby (projektant ÚPD, vlastníci nemovitostí atp.)

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu odpovídající skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu obce.

 1. Ochrana majetku (kamerový systém)

Zpracování je založeno na oprávněném zájmu správce, kterým je ochrana majetku, života a zdraví osob.

Tato zpracování se týkají občanů, zaměstnanců, zastupitelů, osob vstupujících do monitorovaného prostoru (uživatelé služeb, dodavatelé atp.).

Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří identifikační údaje ve formě kamerového záznamu (obrazový záznam).

Záznamy se nepředávají, pouze v odůvodněných případech mohou být předány orgánům činným v trestním řízení, popř. jiným zainteresovaným subjektům pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna).

Doba uchovávání záznamů je 7 dní. Řešený zachycený incident je uchováván po dobu nezbytně nutnou (např. pro potřeby Police ČR, pojišťovny atp.).

 1. CzechPoint, registry

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti v rozsahu upraveném těmito zákony:

 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy,
 • zvláštní právní předpisy upravující podání správním orgánům prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy, například:
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • zákon č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů
 • zákon č. 111/1999 Sb., o základních registrech
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

Tato zpracování se týkají fyzických osob, které činí podání na kontaktním místě veřejné správy.

Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří údaje nezbytné pro účely ověření totožnosti fyzické osoby, která činí podání na kontaktním místě veřejné správy, a k elektronickému zpracování jejího podání, včetně referenčních údajů ze základního registru obyvatel a údaje o rodném příjmení z informačního systému evidence obyvatel, údaje, které jsou obsahem výpisů, ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy a podobných výstupů pořizovaných prostřednictvím Czech POINT, údaje nezbytné pro doručování písemností ve formě výstupů autorizované konverze dokumentů podle správního řádu a údaje nezbytné pro vedení evidence žádostí o výpis z Rejstříku trestů. Zpravidla se jedná o  jméno, příjmení, datum narození, místo narození, rodné číslo, trvalé bydliště, rodné příjmení, státní občanství, číslo OP, e-mail, telefon, podpis.

Mezi příjemce výše uvedených osobních údajů patří zejména správce informačního systému kontaktních míst veřejné správy.

Žádost o vydání výpisu z Rejstříku trestů uchovává kontaktní místo veřejné správy po dobu dvou let od jejího podání. Ostatní údaje jsou uchovávány po dobu odpovídající skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu obce.

 1. Ověřování

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti v rozsahu upraveném těmito zákony:

 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování
 • vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Tato zpracování se týkají žadatelů o vidimaci nebo legalizaci, svědků a ověřujících osob provádějící vidimaci nebo legalizaci.

Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří jméno, příjmení, datum narození, místo narození, trvalé bydliště, číslo dokladu totožnosti (OP), podpis. A dále údaje nezbytné pro vedení evidence vidimací a legalizací v ověřovací knize, vybírání správních poplatků a vedení podpisových vzorů ověřujících osob a uvádění identifikace ověřujících osob na ověřovacích doložkách.

Osobní údaje se nepředávají. Ověřovací kniha se vede po dobu kalendářního roku. Ověřovací knihy jsou uloženy u úřadu po dobu 10 let od uzavření (§ 16 odst. 4 zákona o ověřování).

 1. Přístup k informacím 106 InfZ

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti v rozsahu upraveném těmito zákony:

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Tato zpracování se týkají občanů, žadatelů o informace, osob, jejíž údaje jsou předmětem informací, které je obec povinna poskytnout v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.

Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří jméno, příjmení, titul, trvalé bydliště, e-mail, datová schránka, podpis.

Osobní údaje se nepředávají. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu odpovídající skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu obce. Pro dokumenty souvisejícími s vyřízením žádosti o informace je stanovena skartační lhůta 6 let.

 1. Volby

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti v rozsahu upraveném těmito zákony:

 • zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
 • zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
 • zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
 • zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky
 • zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu
 • prováděcí právní předpisy k volebním zákonům

Tato zpracování se týkají voličů, kandidátů, petentů, zmocněnců a členů okrskové volební komise.

Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří zejména základní identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu), státní občanství, volební právo a jeho případné omezení, číslo dokladu totožnosti, číslo bankovního účtu, v případě členů okrskových volebních komisí údaje nezbytné pro výkon činnosti člena komise a pro jeho odměňování; v případě kandidátů a zmocněnců identifikační údaje dle kandidátní listiny a čestného prohlášení kandidáta a v případě petentů u nezávislých kandidátů identifikační údaje dle náležitostí petice.

Mezi příjemce výše uvedených osobních údajů patří zejména členové okrskových volebních komisí pro účely plnění jejich povinností podle volebních zákonů a kontrolní orgány (krajský úřad, Státní volební komise).

Údaje jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškami k volebním zákonům, ve vztahu ke kandidátním listinám a souvisejícím dokumentům - A10, pro ostatní volební dokumentaci - V5.

 1. Činnost zastupitelstva, výborů, komisí

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti v rozsahu upraveném těmito zákony:

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
 • zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 • vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

Tato zpracování se týkají občanu, zastupitelů, členů komisí a výboru.

Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří zejména jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, číslo bankovního účtu, datová schránka, podpis, předmět podkladu pro jednání ZO.

Osobní údaje se nepředávají. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu odpovídající skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu obce.

 1. Vztahy s veřejností a prezentace obce (občanské záležitosti, kroniky, knihovna, zpravodaj, web, vítání občánků, jubilanti)

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti v rozsahu upraveném těmito zákony:

 • zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách (knihovní zákon)
 • zákon č. 133/200 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů

Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci:

 • vedení internetových stránek
 • vydávání obecního zpravodaje
 • obecní knihovna
 • vítaní občánku, gratulace k jubileím a významným životním událostem
 • akce pořádané obcí

Zpracování je v některých případech prováděno se souhlasem subjektu údajů:

 • zveřejňování portrétních fotografií (podobizna)
 • zveřejňování osobních údajů, např. datum narození, věk, část obce atp. (bez souhlasu lze zveřejnit pouze jméno a příjmení)

Tato zpracování se týkají občanů, zákonných zástupců dítěte, členů zastupitelstva, úředníků obce, ředitele školy nebo školského zařízení, zaměstnanců obce, obecního úřadu, školy či školského zařízení nebo právnické osoby zřízení obcí (PO), žáků, členů místního spolku (hasič, myslivec, sportovec), uživatelů obecní knihovny (čtenář) a účastníků obecní akce.

Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří jméno, příjmení, titul, datum narození, věk, trvalé bydliště, podpis, podobizna.

Mezi příjemce výše uvedených osobních údajů patří zejména zpracovatelé informačních médií a čtenáři.

Zpracování osobních údajů formou jejich zveřejnění trvá po dobu odpovídající povaze a formě sdělení (internetové stránky, obecní zpravodaj, akce pořádané obcí). Osobní údaje uživatele knihovny jsou zpracovávány po dobu jeho vztahu k obecní knihovně prodlouženou o dobu nezbytnou k vypořádání případných závazků po ukončení tohoto vztahu. Pro dokumentaci k vítání občánků, gratulace k jubileím a významným životním událostem je stanovena skartační lhůta 3 roky. U kronik se nepočítá s jejich výmazem, slouží pro poučení budoucích generací.

 1. Rezervační systém sportoviště

Jedná se o zpracování na základně smluvního vztahu – nájmu obecního sportoviště.

Subjektem údajů je zájemce o rezervaci sportoviště – fyzická osoba.

Mezi osobní údaje, které zpracováváme, patří jméno, příjmení, trvalé bydliště, email, telefon. Údaje nejsou zveřejňovány, zpracovává je pouze obec.

Primárním účelem zpracování je rezervace sportoviště, následná možnost dohledat viníka, dojde-li k poškození sportoviště.

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 14 měsíců za účelem zpracování statistiky k užívání sportoviště.

 1. Krizové řízení

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti v rozsahu upraveném těmito zákony:

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon

Tato zpracování se týkají zejména občanů, zastupitelů a zaměstnanců bezpečnostních složek.

Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří zejména jméno, příjmení, trvalé bydliště, email, telefon, podpis.

Mezi příjemce výše uvedených osobních údajů patří zejména obec s rozšířenou působností (ORP), záchranné složky, krajský úřad a humanitární organizace.

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu odpovídající skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu obce.

 1. Nerozlišená agenda

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti v rozsahu upraveném těmito zákony:

Informace, posudky: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (§ 125)

Stížnosti, petice: zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Ztráty a nálezy: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Tato zpracování se týkají občanů, petentů, úředních osob, stěžovatelů a žadatelů.

Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří zejména jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, doručovací adresa, e-mail, telefon, datová schránka, podpis.

Mezi příjemce výše uvedených osobních údajů patří zejména soudy, policie, exekutoři, správní úřady, banky, krajský úřad a orgány státní správy.

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu odpovídající skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu obce.

 1. Zajištění činností obce

Obec zpracovává osobní údaje pro plnění úkolů stanovených zákony, nebo pokud je to třeba k ochraně oprávněných zájmů obce nebo třetích osob.

Jedná se o uzavírání smluv (s dodavateli, darovací smlouvy, pojistné smlouvy, dohody a dodatky k nim atp.), školení BOZP a PO, vedení spisové služby a zpracování pošty, finanční kontrola, zabezpečení IT prostředí obce a organizace činností obce (vedení kontaktních seznamů atp.).

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti v rozsahu upraveném těmito zákony:

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • prováděcí předpisy k těmto zákonům

Některá zpracování (např. zabezpečení IT prostředí a s tím související činnosti, organizace činností obce - vedení kontaktních seznamů atp.) jsou založena na oprávněném zájmu obce.

Tato zpracování se týkají občanů, dárců, příjemců daru, dodavatelů, smluvních partnerů – jejich zástupců a kontaktních osob, zaměstnanců, zastupitelů, hasičů JSDHO, popř. dalších fyzických osob či zástupců právnických osob v rámci činností obce. Vedení spisové služby a pošty zahrnuje zpracování, která se týkají adresátů, odesílatelů a orgánů veřejné moci.

Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, sídlo firmy, e-mail, telefon, datová schránka, bankovní spojení, údaj o zdravotním stavu (hasič), číslo pojistné smlouvy, podpis a dokumenty či doklady potřebné pro šetření a likvidaci pojistné události.

Mezi příjemce výše uvedených osobních údajů patří zejména smluvní strany, pojišťovny, účastníci události, právnické osoby, fyzické osoby, externí školitel, Policie ČR, orgány státní správy a Státní oblastní archiv.

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu odpovídající skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu obce.

 1. Kontaktní formulář na webu obce

Osoby, které si přejí být kontaktovány ze strany obce ve věci svého požadavku, mají na webových stránkách obce možnost vyplnit kontaktní formulář.

Osobní údaje, které obec potřebuje jsou: jméno, email a telefon. Příjemcem vyplněných údajů je pouze obec a tyto zpracovává za účelem možnosti odpovědi žadateli. Osobní údaje nejsou nikde shromažďovány ani archivovány.

 

 1. Další zpracování osobních údajů

Některá dílčí zpracování jsou založena na souhlasu subjektu údajů, který je před udělením souhlasu informován v souladu s článkem 12 a následujících obecného nařízení.

Jaká jsou Vaše práva?

 

Podle ustanovení článku 12 až 22 obecného nařízení můžete uplatnit tato práva:

 

 • Právo na přístup- subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.
 • Právo na opravu - subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 • Právo na výmaz - subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování - subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
 • Právo vznést námitku proti zpracování - subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany,
 • pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
 • Právo na přenositelnost údajů - subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování – obec neprovádí automatizované rozhodování ani profilování.
 • Právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů - pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.
 • Právo podat stížnost dozorovému úřadu - pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Tato práva můžete uplatnit

 1. osobně – v sídle obce
 2. poštou na adresu sídla obce
 3. e-mailem: obec@niznilhoty.cz
 4. elektronickým podáním: ID datové schránky nztbiz5
 5. telefonicky na tel. čísle: 558 642 127

Obracet se můžete rovněž i na pověřence, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny v úvodu tohoto dokumentu.

Lhůta na zpracování žádosti

Žádost bude vyřízena zpravidla do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, zejména z důvodu obtížnosti případu, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.

 

Úpravy tohoto dokumentu

Obec si vyhrazuje právo provádět změny, úpravy a aktualizace tohoto dokumentu. Proto pravidelně ověřujte, zda pracujete s nejnovější verzí tohoto dokumentu.

Datum účinnosti

Tato informace o zpracování osobních údajů je platná a účinná ke dni 25. listopadu 2021.

 

 

Oznámení o zřízení vnitřního oznamovacího systému

GDPR - Informace o ochraně osobních údajů zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání