Obec Nižní Lhoty

 

Usnesení

zastupitelstva obce Nižní Lhoty č. 25, konaného dne 28. 1. 2013

(1/25 – 30/25)

 

Zastupitelstvo obce

 

projednalo:

1/25 Program zasedání

2/25 Kanalizaci – zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele služby TDI a BOZP

3/25 Kanalizaci – zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby

4/25 Dodatek č. 5 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě

5/25 Protokoly z kontroly prováděné na základě Vnitřní směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole

6/25 žádost SK Nošovice – Lhoty, o.s., o příspěvek na činnost

7/25 žádost SK Nošovice – Lhoty, o.s., o příspěvek na uspořádání plesu

8/25 Zápis kontrolního výboru obce Nižní Lhoty ze dne 13. 12. 2012

9/25 Přílohu č. 1/2013 ke smlouvě o nakládání s odpady

10/25 žádost Diakonie Broumov o uspořádání humanitární sbírky použitého ošacení

11/25 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo: 02803/2008/RRK ze dne 15. 12. 2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne             23. 11. 2010

12/25 Vyhlášení Programu prevence kriminality na rok 2013

13/25 podání žádosti do 9. výzvy MAS Pobeskydí

 

schvaluje:

14/25 změnu navrženého programu a body jednání budou projednány v pořadí:

 1. Kanalizace – zadávací dokumentace pro výběr dodavatele služby TDI a BOZP
 2. Kanalizace – zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
 3. Dodatek č. 5 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
 4. Protokoly z kontroly prováděné na základě Vnitřní směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole
 5. Žádost SK Nošovice – Lhoty, o.s., o příspěvek na činnost
 6. Žádost SK Nošovice – Lhoty, o.s., o příspěvek na uspořádání plesu
 7. Zápis kontrolního výboru obce Nižní Lhoty ze dne 13. 12. 2012
 8. Příloha č. 1/2013 ke smlouvě o nakládání s odpady
 9. Různé, diskuse

a)      Žádost Diakonie Broumov o uspořádání humanitární sbírky použitého ošacení

b)      Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo: 02803/2008/RRK ze dne 15. 12. 2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 11. 2010

c)      Vyhlášení Programu prevence kriminality na rok 2013

d)     MAS Pobeskydí – 9. výzva

15/25 postup přípravy výběrových řízení na TDI a BOZP a zhotovitele stavby „Oddílná kanalizace obcí Nošovice a Nižní Lhoty:

 1. Odeslat připomínky obcí a svazku administrátorovi k zapracování do navržených textů zadávacích podmínek a smluvních závazků.
 2. Zadat administrátorovi úkol všechny připomínky a opravy zahrnout do zadávacích podmínek a do smluv tak, aby texty byly na sebe logicky navazující, a aby si neodporovaly v terminologii či obsahu.  
 3. Následně znovu provést kontrolu takto zpracovaných návrhových textů se zahrnutými připomínkami.
 4. Vyžádat si prohlášení administrátora, že tyto finální texty odpovídají zákonu o zadávání veřejných zakázek a platné legislativě jako celku.
 5. Předložit finální dokumenty orgánům svazku ke schválení a před schválením v orgánech svazku na vědomí zastupitelstvu k doporučujícím usnesením.
 6. Realizovat postupně výběr TDI a BOZP (první krok), a dále výběr zhotovitele (druhý krok), v takto schváleném znění.

16/25 uzavření Dodatku č. 5 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě s tím, že navržené navýšení oproti r. 2012 ve výši 1 000,- Kč je částkou maximálně možnou v případě, že starostka obce nevyjedná částku nižší

17/25 poskytnutí příspěvku SK Nošovice – Lhoty, o. s., na uspořádání plesu ve výši       2 000,- Kč

18/25 Přílohu č. 1/2013 ke smlouvě o nakládání s odpady s Frýdeckou skládkou, a. s.

19/25 uspořádání sbírky pro Diakonii Broumov a poskytnutí příspěvku  na dopravu ve výši 1000,- Kč

20/25 uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo: 02803/2008/RRK ze dne 15. 12. 2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne      23. 11. 2010

21/25 podání žádosti na opravu 2 mostů přes žermanický přivaděč v k. ú. Nižní Lhoty do 9. výzvy MAS Pobeskydí

 

bere na vědomí:

22/25 informace o postupu příprav realizace investiční akce „Oddílná kanalizace obcí Nošovice a Nižní Lhoty“,  Zpracovaném návrhu zadávacích podmínek pro výběr TDI a BOZP a  Zpracovaném návrhu mandátní smlouvy jako součásti zadávacích podmínek

23/25 informaci o tom, že ke zpracovaným materiálům byly a ještě budou za spolupráce s AK Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová předloženy administrátorovi (společnosti Allowance s.r.o.) připomínky jednotlivých obcí a svazku (společně a nerozdílně):

24/25 informace o postupu příprav realizace investiční akce „Oddílná kanalizace obcí Nošovice a Nižní Lhoty“,  Zpracovaném návrhu zadávacích podmínek pro realizaci stavby a Zpracovaném návrhu smlouvy o dílo jako součásti zadávacích podmínek

25/25 informaci o tom, že ke zpracovaným materiálům byly a ještě budou za spolupráce s AK Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová předloženy administrátorovi (společnosti Allowance s.r.o.) připomínky jednotlivých obcí a svazku (společně a nerozdílně)

26/25 Protokoly z kontroly prováděné na základě Vnitřní směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole v Obci Nižní Lhoty

27/25 žádost SK Nošovice - Lhoty o poskytnutí příspěvku na činnost s tím, že o poskytnutí příspěvku a jeho výši bude rozhodnuto při sestavování rozpočtu na rok 2013

28/25 Zápis kontrolního výboru ze dne 13. 12. 2012

29/25 Vyhlášení Programu prevence kriminality na rok 2013

 

pověřuje:

30/25 starostku obce pí Marii Gryžboňovou Mališovou jednáním o snížení částky na úhradu závazku veřejné služby ve veřejné dopravě

 

 

 

 

          Marie Gryžboňová Mališová

                                                                                                                      starostka

 

 

 

                                                                                                               Ing. Jarmila Klusová

                                                                                                                    místostarostka