Obec Nižní Lhoty

 

Usnesení

zastupitelstva obce Nižní Lhoty č. 21, konaného dne 27. 8. 2012

(1/21 – 30/21)

 

Zastupitelstvo obce

 

projednalo:

1/21 program zasedání

2/21 žádost SK Nošovice – Lhoty o příspěvek na činnost mládežnického sportu – kopané

3/21 žádost RED EYED CRÜE Praha 4 – Kobylisy o poskytnutí hasičského auta a výjezdní jednotky k dozoru na akci

4/21 informaci o postupu přípravy kanalizace

5/21 Rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci OPŽP z prostředků SFŽP ČR

6/21 výběr zhotovitele veřejné zakázky Organizace výběrových řízení dle zákona                 č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, oddílná kanalizace obcí Nošovice a Nižní Lhoty

7/21 Sportovní den SOPM Dobrá

8/21 Zápis z provedené kontroly hospodaření Dobrovolného svazku obcí Nošovice, Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty k 31. 7. 2012 ze dne 27. 8. 2012

9/21 Rozpočtové opatření č. 1 DSO Nošovice, Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty v roce 2012

10/21 Rekonstrukci mostu – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Rekonstrukce mostu přes přivaděč Morávka – Žermanice v k. ú. a obci Nižní Lhoty“

11/21 Kontrolu prováděnou na základě Vnitřní směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole v Obci Nižní Lhoty

12/21 prodej hasičského auta AVIA

13/21 dotaci na pořízení kompostérů

14/21 podání žádosti o dotaci na opravu 2 mostů přes žermanický přivaděč (NL- M- 02,03)

15/21 Rozpočtové opatření č. 4 obce Nižní Lhoty v roce 2012

 

 

schvaluje:

16/21 změnu navrženého programu a body jednání budou projednány v pořadí 1. Žádost SK Nošovice – Lhoty o příspěvek na činnost mládežnického sportu – kopané, 2. Žádost RED EYED CRÜE Praha 4 – Kobylisy o poskytnutí hasičského auta a výjezdní jednotky k dozoru na akci, 3. Informace o postupu přípravy kanalizace, 4. Rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci OPŽP z prostředků SFŽP ČR, 5. Výběr zhotovitele veřejné zakázky Organizace výběrových řízení dle zákona  č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, oddílná kanalizace obcí Nošovice a Nižní Lhoty, 6. Sportovní den SOPM Dobrá, 7. Různé, diskuse, 8. Rozpočtové opatření č. 4 obce Nižní Lhoty v roce 2012

17/21 poskytnutí neinvestičního transferu SK Nošovice – Lhoty na činnost mládežnického sportu – kopané ve výši 3 000,- Kč (po předložení účtů o zakoupení)

18/21 poskytnutí hasičského auta a výjezdní jednotky k dozoru na akci ve dnech 7. 9. – 9. 9. 2012 za podmínky, že žadatel – pořadatel akce RED EYED CRÜE, Ke Stírce 610/17, 182 00 Praha 8 – Kobylisy, uhradí veškeré vzniklé náklady v souvislosti s výkonem požárního dozoru na pořádané akci

19/21 zahrnutí  částky  2 000,- Kč na položku nákup materiálu a částky 1 000,- Kč na položku pohoštění pro družební obec Svederník ze Slovenska u příležitosti konání sportovního dne do Rozpočtového opatření č. 4 obce Nižní Lhoty v roce 2012

20/21 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Rekonstrukce mostu přes přivaděč Morávka – Žermanice v k. ú. a obci Nižní Lhoty“ a zahrnutí částky 110 tis. Kč do Rozpočtového opatření č. 4 obce Nižní Lhoty v roce 2012

21/21 záměr prodeje hasičského auta AVIA, SPZ FM 99 - 83

22/21 Rozpočtové opatření č. 4 obce Nižní Lhoty v roce 2012 včetně zahrnutí částek 110 tis. Kč na opravu mostu (vícepráce), 2 tis. Kč na nákup materiálu (trička), 1 tis. Kč na pohoštění, 3 tis. Kč na nákup ostatních služeb (revize dětské sportoviště), 3 tis. Kč neinvestiční transfery obč. sdruž. (SK Nošovice – Lhoty), 60 tis. Kč ostatní investiční transfery úz. úr. (DSO kanalizace)

 

 

bere na vědomí:

23/21 informaci o nedostatečné administrativní kapacitě ve věci přípravy a výstavby kanalizace Obecního úřadu Nižní Lhoty, jako sídla svazku

24/21 Rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci OPŽP z prostředků SFŽP ČR

25/21 výběr zhotovitele veřejné zakázky Organizace výběrových řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, oddílná kanalizace obcí Nošovice a Nižní Lhoty

26/21 Zápis z provedené kontroly hospodaření Dobrovolného svazku obcí Nošovice, Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty k 31. 7. 2012 ze dne 27. 8. 2012

27/21 Rozpočtové opatření č. 1 DSO Nošovice, Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty v roce 2012

28/21 Protokoly z kontroly prováděné na základě Vnitřní směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole v Obci Nižní Lhoty

29/21 informaci o kompostérech

30/21 podání žádosti o dotaci z Programu  rozvoje venkova prostřednictvím MAS Pobeskydí

 

         

 

          Marie Gryžboňová Mališová

                                                                                                                      starostka

 

 

 

 

  

                                                                                                               Ing. Jarmila Klusová

                                                                                                                    místostarostka