Obec Nižní Lhoty

 

Usnesení

zastupitelstva obce Nižní Lhoty č. 15, konaného dne 25. 1. 2012

(1/15 – 36/15)

 

Zastupitelstvo obce

 

 

projednalo:

1/15 žádost SK Nošovice – Lhoty o příspěvek na ceny

2/15 žádost SDH Nižní Lhoty o finanční příspěvek

3/15 žádost SDH Nižní Lhoty o bezplatný pronájem sálu

4/15 Smlouvu o dílo na aktualizaci KMD kat. území Nižní Lhoty

5/15 Dodatek č. 2 k obchodní smlouvě, kód klienta 152678

6/15 Přílohu č. 1/2012 ke smlouvě o dílo, mandátní a o spolupráci při nakládání s komunálním odpadem uzavřené mezi Frýdeckou skládkou a.s  a obcí Nižní Lhoty

7/15 Dodatek č. 4 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě

8/15 Smlouvu k zajištění oprav a údržby veřejného osvětlení

9/15 Zápis ze zasedání valné hromady Dobrovolného svazku obcí Nošovice, Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty konané dne 19. 12. 2011

10/15 Zápis z provedené kontroly hospodaření Dobrovolného svazku obcí Nošovice, Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty k 30. 11. 2011 ze dne 7. 12. 2011

11/15 Zápis z 3. jednání kontrolního výboru obce Nižní Lhoty konaného dne 15. 12. 2011

12/15 Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za kalendářní rok 2011

13/15 Protokol z kontroly prováděné na základě Vnitřní směrnice o zabezpečení zákona               o finanční kontrole v Obci Nižní Lhoty

14/15 žádost SK Nošovice - Lhoty o příspěvek na činnost

15/15 žádost Svazu tělesně postižených v ČR, o.s., místní organizace Pražmo – Morávka,        o poskytnutí veřejné finanční podpory pro rok 2012

16/15 Zápis z kontroly pokladny DSO Nošovice, Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty ze dne            22. 12. 2011

17/15 podání žádosti na opravu mostu přes žermanický přivaděč

 

 

 

 

schvaluje:

18/15 poskytnutí finančního příspěvku na ples SK Nošovice - Lhoty na ceny při slosování vstupenek do výše 2 000,- Kč, příspěvek bude zahrnut do rozpočtu obce na rok 2012 a vyplacen po předložení účtů

19/15 poskytnutí finančního příspěvku na ples konaný dne 28. 1. 2012 SDH Nižní Lhoty na ceny při slosování vstupenek do výše 3 000,- Kč, příspěvek bude zahrnut do rozpočtu obce na rok 2012 a vyplacen po předložení účtů

20/15 bezplatný pronájem sálu pro SDH Nižní Lhoty, tj. včetně energií a praní ubrusů, dne        28. 1. 2012

21/15 podepsání Dodatku č. 2 k obchodní smlouvě, kód klienta 152678, mezi Obcí Nižní Lhoty a Edenred CZ s. r. o., Praha 1

22/15 Přílohu č. 1/2012 ke smlouvě o nakládání s odpady s Frýdeckou skládkou, a. s.

23/15 Dodatek č. 4 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění dopravní obslužnosti mezi ČSAD a.s. Frýdek-Místek a Obcí Nižní Lhoty

24/15 podepsání Smlouvy č. 123/600/2011 k zajištění oprav a údržby veřejného osvětlení Nižní Lhoty mezi Obcí Nižní Lhoty a TS a.s. Frýdek-Místek včetně přílohy č. 1 Seznamu pověřených osob objednatele

25/15 poskytnutí finančního daru ve výši 150,- Kč na občana naší obce organizovaného         ve Svazu tělesně postižených v ČR v Místní organizaci Pražmo-Morávka, tzn. v celkové výši 450,- Kč na činnost v roce 2012

26/15 podání žádosti o dotaci na opravu mostu dle paspartu MK vedeného pod číslem          NL-M-01 z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova MSK

 

 

neschvaluje:

27/15 uzavření Smlouvy o dílo se společností DIGIS, spol. s r.o., Ostrava – Poruba

 

 

 

bere na vědomí:

28/15 návrh Smlouvy o dílo NLH12_SOD, s tím, že aktualizace bude objednána, až dojde k podstatnějším změnám v území

29/15 Zápis ze zasedání valné hromady Dobrovolného svazku obcí Nošovice, Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty konané dne 19. 12. 2011

30/15 Zápis z provedené kontroly hospodaření Dobrovolného svazku obcí Nošovice, Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty k 30. 11. 2011 ze dne 7. 12. 2011

31/15 zápis kontrolního výboru ze dne 15. 12. 2011

32/15 Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za kalendářní rok 2011

33/15 Protokol z kontroly prováděné na základě Vnitřní směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole v Obci Nižní Lhoty (finančních prostředků poskytnutých Klubu českých turistů, Ostrava)

34/15 žádost SK Nošovice – Lhoty o příspěvek na činnost s tím, že výše příspěvku bude stanovena při tvorbě rozpočtu obce na rok 2012

35/15 Zápis z kontroly pokladny DSO Nošovice, Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty ze dne               22. 12. 2011

36/15 informaci o zpracování PD na opravu mostů přes žermanický přivaděč za částku 28 800,- Kč

 

 

         

 

 

          Marie Gryžboňová Mališová

                                                                                                                       starostka

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Ing. Jarmila Klusová

                                                                                                                    místostarostka