Obec Nižní Lhoty

 

Usnesení

zastupitelstva obce Nižní Lhoty č. 22, konaného dne 17. 10. 2012

(1/22 – 30/22)

 

Zastupitelstvo obce

 

projednalo:

1/22 sbírku použitého ošacení, příspěvek na dopravu

2/22 mobilní mapování geodetických dat

3/22 žádost ŽIRAFY – Integrovaného centra Frýdek-Místek o finanční dar

4/22 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK

5/22 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK na uznatelné výdaje spojené s činností jednotek SDH

6/22 žádost o změření hlučnosti automobilky hygienickou stanicí

7/22 Dohodu o spolupráci při zajištění výkonu trestu obecně prospěšných prací

8/22 Převod dopravních staveb v k.ú. Nižní Lhoty z Moravskoslezského kraje na Obec Nižní Lhoty

9/22 Protokol z kontroly pokladny DSO Nošovice, Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty

10/22 vyřazení houpačky Ája

11/22 Zápis z provedené kontroly hospodaření Sdružení obcí povodí Morávky k 31. 7. 2012

12/22 podání žádosti do fondu HMMC „Dobrý soused“ na kulturně společenské akce

13/22 žádost firmy Promotion & Sale s.r.o.

14/22 Rozpočtové opatření č. 5 obce Nižní Lhoty v roce 2012

 

 

schvaluje:

15/22 uspořádání sbírky pro Diakonii Broumov a poskytnutí příspěvku  na dopravu ve výši 1000,- Kč

16/22 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK evidenční číslo 02803/2008/RRK ze dne 15. 12. 2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 11. 2010

17/22 přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2012 na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů v celkové výši 1 000,-- Kč

18/22 uzavření Dohody o spolupráci při zajištění výkonu trestu obecně prospěšných prací s Probační a mediační službou ČR středisko Frýdek-Místek

19/22 záměr obce převzít do své správy, v případě bezúplatného převodu i do majetku obce komunikaci – objekt SO 027 Odbočení Nižní Lhoty/Bukovice, SO 068 Prodloužení SO 027

20/22 vyřazení houpačky Ája a pořízení nové houpačky v ceně do 30 tis. Kč

21/22 2 zájezdy na divadelní představení pro občany Nižních Lhot do Divadla Jiřího Myrona nebo Divadla Antonína Dvořáka v Ostravě

22/22 podání žádosti o finanční příspěvek z Nadačního fondu „Dobrý soused“ na uspořádání pohádky pro děti „Aladin a kouzelná lampa“ a 2 zájezdů na divadelní představení pro občany Nižních Lhot do Divadla Jiřího Myrona nebo Divadla Antonína Dvořáka v Ostravě

23/22 Rozpočtové opatření č. 5 obce Nižní Lhoty v roce 2012 včetně zahrnutí částek  do výdajové části rozpočtového opatření – nákup košů (3722/5137 ve výši 2880,- Kč) a pytlů na odpad (3722/5139 ve výši 720,- Kč), pořízení houpačky 30 000,- Kč a uspořádání zájezdu do divadla ve výši 8 000,- Kč

 

neschvaluje:

24/22 zakoupení balíčku s aroma visačkami od firmy Promotion & Sale s.r.o. v hodnotě 519,- Kč + poštovné 89,- Kč

 

 

bere na vědomí:

25/22 nabídku o službě mobilního mapování geodetických dat firmou Digis, spol. s r.o., Ostrava – Poruba

26/22 žádost ŽIRAFY – Integrovaného centra Frýdek-Místek, Fibichova 469, 738 01     Frýdek-Místek, o poskytnutí finančního daru na základě Darovací smlouvy s tím, že o poskytnutí daru bude rozhodnuto při sestavování rozpočtu na rok 2013

27/22 stížnost pí. Sikorové na hlučnost společnosti HMMC

28/22 Zápis z kontroly pokladny DSO Nošovice, Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty  ze dne              12. 9. 2012

29/22 Zápis z provedené kontroly hospodaření Sdružení obcí povodí Morávky k 31. 7. 2012

 

 

pověřuje:

30/22 starostku obce pí. Marii Gryžboňovou Mališovou vyřízením stížnosti pí. Sikorové s tím, že jí bude doporučeno obrátit se na KHS MSK, dále pak zasláním upozornění společnosti HMMC ve věci obdržené stížnosti na hlučnost a zasláním upozornění na výzvu nekosení trávy ve dnech pracovního klidu a o svátcích společnosti HMMC a SSMSK

 

 

 
 

 

          Marie Gryžboňová Mališová

                                                                                                                      starostka

 

 

 

 
 

 

                                                                                                               Ing. Jarmila Klusová

                                                                                                                    místostarostka