Obec Nižní Lhoty

 

Usnesení

zastupitelstva obce Nižní Lhoty č. 16, konaného dne 7. 3. 2012

(1/16 – 25/16)

 

Zastupitelstvo obce

 

projednalo:

1/16 žádost Mysliveckého sdružení Nošovice – Lhoty, o.s., o finanční příspěvek na ceny

2/16 žádost Mysliveckého sdružení Nošovice – Lhoty, o.s. o poskytnutí finanční výpomoci     na rekonstrukci myslivecké chaty

3/16 žádost ZO ČSOP Nový Jičín, o.s. o finanční příspěvek na provoz záchranné stanice

4/16 Inventarizační zprávu o provedené inventarizaci majetku k 31. 12. 2011 v účetní jednotce – Obec Nižní Lhoty

5/16 kanalizaci, Dohodu o narovnání

6/16 zpracování Studie cyklostezky SOPM

7/16 výročí jubilantů

8/16 žádost Klubu seniorů Nošovice o finanční příspěvek

9/16 žádost SDH Nižní Lhoty o příspěvek

10/16 nájemné pozemku pro zřízení hrobového místa

 

 

schvaluje:

11/16 finanční příspěvek Mysliveckému sdružení Nošovice – Lhoty na „Myslivecké halali“ do výše 2 000,- Kč na zakoupení věcných cen při slosování vstupenek s proplacením po předložení účtů

12/16 poskytnutí finančního příspěvku Mysliveckému sdružení Nošovice – Lhoty na rekonstrukci myslivecké chaty ve výši  50 000,-  Kč po předložení dokladu o provedení prací

13/16 poskytnutí finančního příspěvku Záchranné stanici a centru ekologické výchovy Bartošovice na Moravě ve výši 1 000,- Kč na zajištění provozu záchranné stanice

14/16 uzavření Dohody o narovnání mezi obcemi Nošovice a Nižní Lhoty na straně jedné a společností CSSC a. s., se sídlem Rudná

15/16 aby do doby rozhodnutí o dotaci zajišťovala administrativní a provozní kapacitu spojenou s žádostí o dotaci obec Nižní Lhoty, Obecní úřad Nižní Lhoty, z organizačního důvodu sídla svazku

16/16 zapojení Obce Nižní Lhoty do projektu – vypracování studie cyklostezky s maximálním podílem obce 20 tis. Kč

17/16 zvýšení částky na zakoupení dárkového balíčku a kytky u příležitosti životního jubilea na celkovou cenu do  700,-- Kč/osoba

18/16 poskytnutí finančního příspěvku na činnost Klubu seniorů Nošovice ve výši                   1 950,- Kč formou daru k rukám předsedkyně pí. Jany Dobešové

19/16 poskytnutí finančního příspěvku (věcných darů) SDH Nižní Lhoty ve výši do 4 000,- Kč   na pořízení cen na dětský den, branný závod, po předložení účtů o zakoupení

 

 

bere na vědomí:

20/16 inventarizační zprávu o provedené inventarizaci majetku k 31. 12. 2011 v účetní jednotce -  Obec Nižní Lhoty

21/16 že případný podpis smlouvy o poskytnutí dotace dobrovolnému svazku obcí je vázán na závazné prohlášení dotčených obcí o dostatku finančních prostředků na spoluúčast dle smlouvy, přičemž prohlášení musí podle aktuálních podmínek dotace učinit obě obce – Nošovice a Nižní Lhoty

22/16 informaci o stavu projektu kanalizace

- plánovanou schůzku na SFŽP pro ověření bezvadnosti zaslané žádosti,

- nově vydané územní rozhodnutí v právní moci,

- dohodu o narovnání se společností CSSC a.s. řešící nejistotu v právních vztazích,

- vyhlášení podlimitní veřejné zakázky pro společnosti na administraci veřejných zakázek

1. „Administrace veřejné zakázky na zhotovitele díla – Nošovice, Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty – výstavba kanalizace“,

2. „Administrace veřejné zakázky na výkon TDI pro dílo – Nošovice, Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty – výstavba kanalizace “.

23/16 nutnost následného finančního vkladu do dobrovolného svazku obcí na úhradu administrace podlimitních veřejných zakázek ve výši vysoutěžené ceny zakázky

24/16 informaci o změně maximální výše nájemného za zřízení hrobového místa z 3,-- Kč/1 m2 na 20,-- Kč/1 m2

 

 

  

nominuje:

25/16 do komisí pro otevírání obálek a hodnocení nabídek tyto zástupce obce (složení schvaluje svazek)

Marie Gryžboňová Mališová                         Nižní Lhoty č. p. 7,                            9. 9. 1964 

Ing. Ondřej Mikoláš                                      Nižní Lhoty č. p. 91,                          22. 4. 1978

Ing. Marek Dužyk                                         Nižní Lhoty č. p. 62,                          3. 10. 1976

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová                       Staškova 63, 789 85 Mohelnice,        18. 5. 1965

 

 

  

 

          Marie Gryžboňová Mališová

                                                                                                                       starostka

 

 

 

                                                                                                                Ing. Jarmila Klusová

                                                                                                                    místostarostka