Rozpočet obce Nižní Lhoty

na rok 2012 v tis. Kč

-------------------------------------------------------------

 

Příjmy:

---------

0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti          400,0

0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ                   20,0

0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kap. výnos.          35,0

0000 1121 Daň z příjmů právnic. osob                                 350,0

0000 1211 Daň z přidané hodnoty                                       800,0

0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF                             0,8

0000 1341 Poplatek ze psů                                                       5,2

0000 1361 Správní poplatky                                                    4,0

0000 1511 Daň z nemovitostí                                            2.000,0

0000 4112 Neinv. přijaté transfery ze SR                               60,1

-------------------------------------------------------------------------------

                  Celkem daně a poplatky                                   3.675,1

 

 

2119 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru                     21,0

--------------------------------------------------------------------------------

2119          Ost. záležitosti těžeb. průmyslu                            21,0

 

 

3613 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí                      28,4

--------------------------------------------------------------------------------

3613          Nebytové hospodářství                                         28,4

 

 

3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                21,2

3632 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit.                             3,8

---------------------------------------------------------------------------------

3632          Pohřebnictví                                                          25,0

 

 

3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                48,0

--------------------------------------------------------------------------------

3722          Sběr a svoz komunálních odpadů                         48,0

 

 

6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                  8,0

6171 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí                        3,8

6171 2329 Ost. nedaň. příjmy                                                  2,0  

---------------------------------------------------------------------------------

6171         Činnost místní správy                                            13,8

 

 

6310 2141 Příjmy z úroků                                                     200,0

---------------------------------------------------------------------------------

6310          Příjmy a výdaje z finanč. operací                        200,0

 

 

Příjmy celkem                                                                  4.011,30

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =                            

 

 

Výdaje:

----------

2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                    13,0

2212 5021 Ost. osobní výdaje                                                   1,5

2212 5139 Nákup materiálu                                                       2,0

2212 5156 Pohonné hmoty a maziva                                         1,0

2212 5169 Nákup služeb                                                          60,0

2212 6121 Budovy, haly a stavby                                           28,8

----------------------------------------------------------------------------------

2212          Silnice                                                                 106,3

 

 

2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost                 25,0

---------------------------------------------------------------------------------

2221           Provoz veřej. silnič. dopravy                                25,0

 

 

2321 6121 Budovy, haly a stavby                                           65,0

---------------------------------------------------------------------------------

2321          Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly   65,0

 

 

3113 5321 Neinvestiční transfery obcím                                80,0

--------------------------------------------------------------------------------     

3113          Základní školy                                                       80,0

 

 

3117 5321 Neinvestiční transfery obcím                              200,0

--------------------------------------------------------------------------------     

3117          První stupeň základních škol                                200,0

 

 

3399 5021 Ost. osobní výdaje                                                   0,5

3399 5169 Nákup ostatních služeb                                          24,0

3399 5175 Pohoštění                                                                  1,0

3399 5194 Věcné dary                                                             21,0

3399 5492 Dary obyvatelstvu                                                    1,0 

--------------------------------------------------------------------------------

3399          Záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.                 47,5

 

 

3412 6121 Budovy, haly a stavby                                           30,0

--------------------------------------------------------------------------------

3412          Sportovní zařízení v majetku obce                         30,0

 

 

3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením         4,0

--------------------------------------------------------------------------------

3419          Ostatní tělovýchovná  činnost                                  4,0

 

 

3421 5151 Studená voda                                                           0,5

--------------------------------------------------------------------------------

3421          Využití volného času dětí a mládeže                       0,5

 

 

3429 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením         0,5

3429 5492 Dary obyvatelstvu                                                    2,0

--------------------------------------------------------------------------------

3429          Ostatní zájmová činnost a rekreace                          2,5

 

 

3631 5021 Ost. osobní výdaje                                                  2,0

3631 5154 Elektrická energie                                                 24,4

--------------------------------------------------------------------------------

3631          Veřejné osvětlení                                                   26,4

 

 

3632 5021 Ost. osobní výdaje                                                   0,6

3632 5139 Nákup materiálu                                                       4,0

3632 5154 Elektrická energie                                                    5,2 

3632 5156 Pohonné hmoty a maziva                                         3,0

3632 5169 Nákup služeb                                                         30,0

---------------------------------------------------------------------------------

3632          Pohřebnictví                                                          42,8

 

 

3721 5169 Nákup služeb                                                         10,0             

---------------------------------------------------------------------------------

3721          Sběr a svoz nebezpečných odpadů                       10,0

 

 

3722 5139 Nákup materiálu                                                       2,0

3722 5169 Nákup služeb                                                      120,0

--------------------------------------------------------------------------------

3722          Sběr a svoz komunálních odpadů                       122,0

 

 

3723 5169 Nákup služeb                                                        55,0

--------------------------------------------------------------------------------

3723          Sběr a svoz ostatních odpadů                               55,0

 

 

3741 5229 Ost. neinv. transfery nezisk. a podob. org.             1,0

--------------------------------------------------------------------------------

3741          Ochrana druhů a stanovišť                                      1,0

 

 

3745 5011 Platy zaměstnanců                                               110,0

3745 5021 Ost. osobní výdaje                                                  4,0

3745 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezpeč.                   27,5

3745 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění                10,0

3745 5131 Potraviny                                                                 0,3

3745 5132 Ochranné pomůcky                                                 2,0

3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   15,0

3745 5139 Nákup materiálu                                                      5,0

3745 5156 Pohonné hmoty a maziva                                        7,0

3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci                                3,0

--------------------------------------------------------------------------------

3745          Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                   183,8

 

 

3749 5222 Neinv. transfery občan. sdružením                       52,5

--------------------------------------------------------------------------------

3749         Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny          52,5

 

 

4356 5339 Neinvestiční transfery cizím přísp. organ.             10,0

---------------------------------------------------------------------------------

4356          Denní stacionáře a centra denních služeb             10,0

 

 

5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   10,0

5512 5139 Nákup materiálu                                                    10,0

5512 5153 Plyn                                                                       15,0  

5512 5154 Elektrická energie                                                   8,5

5512 5156 Pohonné hmoty a maziva                                        5,0

5512 5163 Služby peněžních ústavů                                         9,5

5512 5167 Služby školení a vzdělávání                                    2,2

5512 5169 Nákup služeb                                                          5,0

5512 5229 Ost. neinvestiční transfery nezisk. a pod. org.        7,0

5512 5171 Opravy a udržování                                              24,0

---------------------------------------------------------------------------------

5512           Požární ochrana - dobrovolná část                       96,2

 

 

6112 5023 Ost. osobní výdaje                                              490,0

6112 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezpečení                90,0

6112 5032 Povinné pojistné na zdravot. pojištění                  44,0

----------------------------------------------------------------------------------

6112          Zastupitelstva obcí                                              624,0

 

 

6171 5011 Platy zaměstnanců                                              360,0

6171 5021 Ostatní osobní výdaje                                             2,0

6171 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezpečení                90,0

6171 5032 Povinné pojistné na zdravot. pojištění                 32,4

6171 5038 Ost. povinné pojistné hrazené zaměstnav.              2,0

6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk                              10,0

6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   40,0

6171 5139 Nákup materiálu                                                    50,0

6171 5151 Voda                                                                       3,0

6171 5153 Plyn                                                                       66,0

6171 5154 Elektrická energie                                                 25,0

6171 5156 Pohonné hmoty a maziva                                      15,0

6171 5161 Služby pošt                                                             5,0

6171 5162 Služby telekomunikací a radiokom.                      60,0

6171 5163 Služby peněžních ústavů                                       40,0

6171 5167 Služby školení a vzdělávání                                    5,0

6171 5169 Nákup služeb                                                      170,0

6171 5171 Opravy a udržování                                              20,0

6171 5173 Cestovné                                                                 1,0

6171 5175 Pohoštění                                                                4,0

6171 5222 Neinv. transfery občan. sdružením                         2,0

6171 5229 Neinv. transfery nezisk. apod. org.                         2,0

6171 5321 Neinvestiční transfery obcím                                  3,4

6171 5329 Ost. neinv. transfery veř. rozp. územní úrovně   283,2

6171 5362 Platby daní a poplatků SR                                      1,5

6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF            1,0  

6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci                                3,0

--------------------------------------------------------------------------------------

6171          Činnost místní správy                                       1.296,5

 

 

6310 5163 Služby peněžních ústavů                                         7,0

--------------------------------------------------------------------------------------

6310          Obecné příjmy a výdaje fin. operací                       7,0  

 

 

6399 5901 Nespecifikované rezervy                                     921,9

--------------------------------------------------------------------------------------

6399          Ostatní finanční operace                                      921,9

 

 

6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v min.rozp.obd.   1,4

--------------------------------------------------------------------------------------

6402          Finanční vypořádání minulých let                           1,4

 

 

Výdaje celkem                                                                   4.011,30 Kč      

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =