Rozpočet obce Nižní Lhoty

na rok 2011 v tis. Kč

-------------------------------------------------------------

 

Příjmy:

---------

0000 1111 Daň ze z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti     380,0

0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ                   15,0

0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kap. výnos.          33,0

0000 1121 Daň z příjmů právnic. osob                                 350,0

0000 1211 Daň z přidané hodnoty                                       800,0

0000 1341 Poplatek ze psů                                                       5,1

0000 1361 Správní poplatky                                                     4,0

0000 1511 Daň z nemovitostí                                            1.500,0

0000 4112 Neinv. přijaté dotace ze SR                                  60,1

0000 4116 Ost. neinv. přijaté dotace (ÚP)                             44,0 UZ 13234

 

-------------------------------------------------------------------------------

                  Celkem daně a poplatky                                   3191,2

 

 

2119 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru                     19,4

--------------------------------------------------------------------------------

2119          Ost. záležitosti těžeb. průmyslu                            19,4

 

 

2310 3113 Příjmy z prodeje ost. hmot. dlouhodob. majet.   102,0

--------------------------------------------------------------------------------

2310           Pitná voda                                                          102,0

 

 

3613 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí                      28,4

--------------------------------------------------------------------------------

3613          Nebytové hospodářství                                         28,4

 

 

3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                15,3

3632 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit.                             2,7

---------------------------------------------------------------------------------

3632          Pohřebnictví                                                          18,0

 

 

3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                48,0

--------------------------------------------------------------------------------

3722          Sběr a svoz komunálních odpadů                         48,0

 

 

6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                  8,0

6171 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí                        3,8

6171 2329 Ost. nedaň. příjmy                                                  2,0  

---------------------------------------------------------------------------------

6171         Činnost místní správy                                            13,8

 

 

6310 2141 Příjmy z úroků                                                     180,0

---------------------------------------------------------------------------------

6310          Příjmy a výdaje z finanč. operací                        180,0

 

 

 

 

Příjmy celkem                                                                  3.600,8

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =                            

 

 

 

 

Výdaje:

----------

2212 5021 Ost. osobní výdaje                                                   1,5

2212 5139 Nákup materiálu                                                       2,0

2212 5156 Pohonné hmoty a maziva                                         0,5

2212 5169 Nákup služeb                                                          50,0

----------------------------------------------------------------------------------

2212          Silnice                                                                    54,0

 

 

2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost                 21,2

---------------------------------------------------------------------------------

2221           Provoz veřej. silnič. dopravy                                21,2

 

 

2321 6119 Ost. nákupy dlouhodobého nehmot. majetku        25,0

---------------------------------------------------------------------------------

2321          Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly   25,0

 

 

3113 5321 Neinvestiční transfery obcím                               270,0

--------------------------------------------------------------------------------     

3113          Základní školy                                                     270,0

 

 

3399 5021 Ost. osobní výdaje                                                   0,5

3399 5169 Nákup ostatních služeb                                          15,0

3399 5175 Pohoštění                                                                 1,0

3399 5194 Věcné dary                                                             15,9

3399 5492 Dary obyvatelstvu                                                    1,0 

--------------------------------------------------------------------------------

3399          Záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.                 33,4

 

 

3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením         7,0

--------------------------------------------------------------------------------

3419          Ostatní tělovýchovná  činnost                                  7,0

 

 

3429 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením         0,6

3429 5492 Dary obyvatelstvu                                                    2,3

--------------------------------------------------------------------------------

3429          Ostatní zájmová činnost a rekreace                          2,9

 

 

3631 5021 Ost. osobní výdaje                                                  1,5

3631 5154 Elektrická energie                                                 21,0

--------------------------------------------------------------------------------

3631          Veřejné osvětlení                                                   22,5

 

 

3632 5021 Ost. osobní výdaje                                                   0,6

3632 5154 Elektrická energie                                                    4,0 

3632 5156 Pohonné hmoty a maziva                                         3,0

3632 5169 Nákup služeb                                                         30,0

3632 6121 Budovy, haly a stavby                                        300,0

---------------------------------------------------------------------------------

3632          Pohřebnictví                                                        337,6

 

 

3721 5169 Nákup služeb                                                           8,0             

---------------------------------------------------------------------------------

3721          Sběr a svoz nebezpečných odpadů                         8,0

 

 

3722 5169 Nákup služeb                                                      100,0

--------------------------------------------------------------------------------

3722          Sběr a svoz komunálních odpadů                       100,0

 

 

3723 5169 Nákup služeb                                                        50,0

--------------------------------------------------------------------------------

3723          Sběr a svoz ostatních odpadů                               50,0

 

 

3741 5229 Ost. neinv. transfery nezisk. a podob. org.             1,0

--------------------------------------------------------------------------------

3741          Ochrana druhů a stanovišť                                      1,0

 

 

3745 5011 Platy zaměstnanců                                                35,0

3745 5021 Ost. osobní výdaje                                                  4,0

3745 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezpeč.                     8,8

3745 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění                  3,2

3745 5131 Potraviny                                                                 0,3

3745 5132 Ochranné pomůcky                                                 2,0

3745 5139 Nákup materiálu                                                      5,0

3745 5156 Pohonné hmoty a maziva                                        6,0

3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci                                2,7

--------------------------------------------------------------------------------

3745          Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                     67,0

 

 

3749 5222 Neinv. transfery občan. sdružením                         2,0

--------------------------------------------------------------------------------

3749         Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny            2,0

 

 

4356 5339 Neinvestiční transfery cizím přísp. organ.             10,0

---------------------------------------------------------------------------------

4356          Denní stacionáře a centra denních služeb             10,0

 

 

5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   20,0

5512 5139 Nákup materiálu                                                    20,0

5512 5153 Plyn                                                                       10,2  

5512 5154 Elektrická energie                                                 11,0

5512 5156 Pohonné hmoty a maziva                                        4,0

5512 5163 Služby peněžních ústavů                                         2,4

5512 5167 Služby školení a vzdělávání                                    2,2

5512 5169 Nákup služeb                                                          5,0

5512 5229  Ost. neinvestiční transfery nezisk. a pod. org.       7,0

---------------------------------------------------------------------------------

5512           Požární ochrana - dobrovolná část                       81,8

 

 

6112 5023 Ost. osobní výdaje                                              500,0

6112 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezpečení                90,0

6112 5032 Povinné pojistné na zdravot. pojištění                  45,0

----------------------------------------------------------------------------------

6112          Zastupitelstva obcí                                              635,0

 

 

6171 5011 Platy zaměstnanců                                              340,0

6171 5021 Ostatní osobní výdaje                                             2,0

6171 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezpečení                85,0

6171 5032 Povinné pojistné na zdravot. pojištění                 30,6

6171 5038 Ost. povinné pojistné hrazené zaměstnav.              3,0

6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk                              40,0

6171 5139 Nákup materiálu                                                    40,0

6171 5151 Voda                                                                       3,0

6171 5153 Plyn                                                                       61,0

6171 5154 Elektrická energie                                                 25,0

6171 5156 Pohonné hmoty a maziva                                      15,0

6171 5161 Služby pošt                                                             5,0

6171 5162 Služby telekomunikací a radiokom.                      60,0

6171 5163 Služby peněžních ústavů                                       40,0

6171 5167 Služby školení a vzdělávání                                    5,0

6171 5169 Nákup služeb                                                      140,0

6171 5172 Programové vybavení                                           10,0

6171 5173 Cestovné                                                                 1,0

6171 5175 Pohoštění                                                                3,0

6171 5222 Neinv. transfery občan. sdružením                         2,0

6171 5229 Neinv. dotace nezisk. apod. org.                            2,0

6171 5321 Neinvestiční transfery obcím                                  1,4

6171 5329 Ost. neinv. transfery veř. rozp. územní úrovně       5,0  

6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci                                3,0

--------------------------------------------------------------------------------------

6171          Činnost místní správy                                         922,0

 

6310 5163 Služby peněžních ústavů                                         7,0

--------------------------------------------------------------------------------------

6310          Obecné příjmy a výdaje fin. operací                       7,0  

 

 

6399 5901 Nespecifikované rezervy                                     943,4

--------------------------------------------------------------------------------------

6399          Ostatní finanční operace                                      943,4

 

  

Výdaje celkem                                                                  3.600,8 Kč         

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =    

 

  

V Nižních Lhotách 28. 2. 2011