Veřejná vyhláška

č. 1/2007 obce Nižní Lhoty k vydání opatření obecné povahy ke změně č. 3 územního plánu obce Nižní Lhoty

 
 

Zastupitelstvo obce Nižní Lhoty, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,     o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),  za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 185 odst. 4 stavebního zákona,            na svém zasedání  dne 27. 6. 2007 usnesením č. 10/2007

 

v y d á v á

 

tuto změnu č. 3 územního plánu obce Nižní Lhoty, schváleného Územního plánu obce Nižní Lhoty usnesením z 31. zasedání zastupitelstva obce Nižní Lhoty dne 18.12.2000, změněného změnou č. 1 tohoto územního plánu, schválenou usnesením ze 43. zasedání zastupitelstva obce Nižní Lhoty ze dne 3.10.2001 a změněného změnou č. 2 tohoto územního plánu, schválenou usnesením ze 40. zasedání zastupitelstva obce Nižní Lhoty ze dne 26. 7. 2006, jejíchž závazná část byla vydána Obecně závaznou vyhláškou obce  č. 1/2006  o regulativech územního rozvoje, kterou se vyhlašuje závazná část ÚPN obce Nižní Lhoty a jeho změny č. 1, změny č. 2 :

 

závazná část uvedené územně plánovací dokumentace se mění podle přílohy č. 1, část I. Návrh

 

 

O d ů v o d n ě n í

 

Odůvodnění změny č. 3 územního plánu obce Nižní Lhoty obsahuje textovou a grafickou část, které jsou součástí Přílohy č. 1, část II. Odůvodnění.

 

 

Poučení:

 

Proti změně č. 3 územního plánu obce Nižní Lhoty vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

Tato veřejná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni vyhlášení.

 

V Nižních Lhotách dne 27. 6. 2007

 

 

Marie Gryžboňová Mališová                                                                                   Evžen Čagan

            starostka                                                                                                     místostarosta