Řád veřejného pohřebiště

 
 

Obec Nižní Lhoty, jako provozovatel veřejného pohřebiště v Nižních Lhotách podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, v platném znění,  vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona řád veřejného pohřebiště.

 

 

 

Článek I.

Úvodní ustanovení

 

1.        Řád veřejného pohřebiště (dále jen „řád“) upravuje provoz pohřebiště na pozemku parcelní číslo 312/2 v katastrálním území Nižní Lhoty.

2.        Provozování veřejného pohřebiště (místního hřbitova) je službou ve veřejném zájmu zajišťovanou obcí Nižní Lhoty  (dále jen provozovatel). Služby související s výkopem hrobu, odkrytím hrobky a ukládání lidských pozůstatků do hrobu či hrobky zajišťuje: Antonín Neussar, Vyšní Lhoty čp. 101, případně jiná fyzická či právnická osoba, která je oprávněna a odborně způsobila tuto činnost  vykonávat, na základě souhlasu provozovatele.

 1. Ustanovení řádu jsou závazná pro provozovatele pohřebiště, subjekty zajišťující pohřební služby, obstaravatele pohřebních a jiných úkonů, objednatele služeb, nájemce hrobových míst a urnových míst, návštěvníky pohřebiště včetně osob, které zde s prokazatelným souhlasem provozovatele pohřebiště provádějí práce.

 

Článek II.

Provozní doba pohřebiště

 

Pohřebiště je přístupno po dobu:

SELČ (středo evropský letní čas)                                7oo - 20oo hodin

SEZČ (středo evropský zimní čas)                              7oo - 17oo hodin

 

 

Článek III.

Pořádek na pohřebišti

 

1.        Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, tzn.: chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat pohřebiště a jeho prostory k jiným účelům, než jsou určeny.

2.        Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.

3.        Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.

4.        Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.

5.        Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem provozovatele a při splnění jím stanovených podmínek. Chodci mají vždy přednost před vozidly.

6.        Pojízdné a průchodné plochy na pohřebišti není povoleno používat k parkování vozidel, není povoleno parkovat vozidla u hrobových míst a provádět zde opravy a údržbu vozidel.

7.        Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může provozovatel z oprávněných důvodů  (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit či zakázat.

8.        Ukládání dlažby, náhrobních desek, nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.

9.        Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.V odůvodněných případech může provozovatel používání otevřeného ohně zakázat.

10.     Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům provozovatele a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.

11.     Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa.

12.     Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoliv zásahy do zeleně vysázené provozovatelem, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.

13.     Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem provozovatele. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění).

14.     Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoliv práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.

15.     Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí provozovatel pohřebiště.

 

 

Článek IV.

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

 

Provozovatel  pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

 1. pronájem hrobových míst,
 2. vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků,
 3. správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště (zajišťování likvidace odpadu, informační služby).

 

 

 

Článek V.

Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

 

 1. Správce pohřebiště je povinen:

a)       předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce“) k užívání hrobové místo vyznačené,  číselně označené v dokumentaci provozovatele pohřebiště,

b)       umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek uvedených v článku  IX.

c)       umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoliv zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště - v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

 1. Hrobové místo správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, skupiny hrobů, hrobek. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

 

 

Článek VI.

Povinnosti nájemce hrobového místa

 

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

 1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku IX. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny, má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, dokončení hrobky oznámit správci pohřebiště  a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.
 2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:

a)       Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.

b)       Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.

c)       Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště.

d)       Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita, a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.

 1. Lavičky instalovat pouze se souhlasem správce pohřebiště a udržovat je v řádném stavu. Takové lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.

4.        Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem správce pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.

5.        Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo dle § 25 odst. 9 zákona.

 1. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.
 2. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem VII.

 

 

Článek VII.

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

 

 1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze osoba k tomu určená v článku I, bodě 2. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
 2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.
 3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
 4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů, jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.
 5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry  2,15 x 0,85m, a to:

-          celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do kterých bude umístěna  poloviční zinková vložka

               nebo

-          kovové s nepropustným dnem.

 1. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika.
 2. Dno hrobu musí ležet minimálně 0,5m nad hladinou podzemní vody.

 

 

Článek VIII.

Tlecí doba

 

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 15 let.

 

 

Článek IX.

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

 

 1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

a)       Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry.

b)       Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnostním vlivům např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.

c)       Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.

d)       Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

e)        Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.

 1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

a)       Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm).

b)       Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.

c)       Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.

d)       Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.

e)       Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.

f)        Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.

g)       Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny  antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.

h)       Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).

i)         Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch izolován.

j)         Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.

k)         Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2

l)         Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.

 1. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:

                - dobu výstavby hrobky

                - zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova

                - požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště

                - podmínky používání komunikací pohřebiště

                - způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace

                - povinnost dozoru při výstavbě

                - průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.

 1. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit:

                - druh požívaných rakví pro pohřbení v hrobce

                - způsoby a cyklus revizí hrobky.

              Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.

 1. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména:

                - respektování důstojnosti a místa a omezování hlučných prací

                - neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům

                - nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst

                - zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně

6.        Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

 

 

Článek X.

Sankce

 

Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

 

 

Článek XI.

Zrušovací ustanovení

 

Tímto se ruší obecní řád pohřebiště vydaný dne 15. 10. 1997 obecním zastupitelstvem v Nižních Lhotách.

 

 

 

Článek XII.  

Účinnost

 

Tento „Řád veřejného pohřebiště“ v obci Nižní Lhoty byl schválen zastupitelstvem obce dne 10. 7. 2002   a nabývá účinnosti dnem   11. 7. 2002.

 

 ....................................                                                                                                     ....................................

     František Štěrba                                                                                                                    Marie Mališová

       místostarosta                                                                                                                             starostka