Obec Nižní Lhoty

 

Obecně závazná

 

VYHLÁŠKA

 

č. 2/2010 obce Nižní Lhoty,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2001 obce Nižní Lhoty o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Nižní Lhoty

 

Zastupitelstvo obce Nižní Lhoty se na svém zasedání dne 13. 10. 2010 usnesením č. 50/2010 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 17 zákona            č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Článek 1

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Nižní Lhoty, se mění a doplňuje takto:

 

1. V Článku II odstavec 5. zní:

„ 5. Sběrné nádoby jsou 110 l nádoby, 120 l nádoby, plastové pytle tzv. pytlového systému, kontejnery nebo mobilní zařízení, určené ke shromažďování komunálního odpadu nebo stavebního odpadu do doby jeho svozu.“

 

2. V Článku II odstavec 13. zní:

„ 13. Dostatečný objem sběrné nádoby na zbytkový komunální odpad je takový vnitřní objem sběrné nádoby, nebo součet objemů sběrných nádob, který při dané frekvenci svozu odpadů a při daném počtu osob v domácnosti umožňuje uložit veškerý zbytkový komunální odpad.“

 

 

Článek 2

 

Zrušuje se

 

OZV č. 2/2009 obce Nižní Lhoty, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Nižní Lhoty.

 
 

Článek 3

 

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.

 

  

Marie Gryžboňová Mališová                                                                                   Evžen Čagan

             starostka                                                                                                      místostarosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 Sejmuto z úřední desky dne:

 Podpis: