Č. 1/1996

 

k upevnění veřejného pořádku v obci Nižní Lhoty

 

 

Obecní zastupitelstvo obce Nižní Lhoty schválilo dne 30. 9. 1996 v souladu s ustanoveními § 14, 16 a 36 odstavec 1 písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Článek č. 1

 

Základní ustanovení

 

            Úkolem obce je vést občany k tomu, aby dodržovali zákony a jiné právní předpisy a respektovali práva spoluobčanů – zamezit tak narušování veřejného pořádku, občanského soužití a takovému jednání občanů, která jsou v rozporu s obecně uznávanými zákony slušnosti.

 

            Účelem této vyhlášky je stanovit základní pravidla ve vybraných oblastech společenských vztahů, a to k upevňování veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, pořádání veřejných produkcí a zachování klidu, zejména nočního.

 

 

Článek č. 2

 

Užívání veřejného prostranství

 

(1)       Je zakázáno neoprávněně zabírat veřejné prostranství1), veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení k jakékoli činnosti, včetně her sázek o peníze, pokud z dalších ustanovení neplyne, že veřejné prostranství k určitým činnostem za uvedených podmínek užívat  lze.

 

(2)       V zájmu zdraví, bezpečnosti všech občanů a zlepšení životního prostředí obce je zakázáno znečišťovat jakýmkoliv způsobem veřejná prostranství. Zejména je na veřejných prostranstvích zakázáno:

a)      odhazovat smetí, papíry, zbytky jídel, nedopalky cigaret a jiné odpadky,

b)      mytí dopravních prostředků,

c)      nechat volně pobíhat psy a jiná zvířata a nechat je obtěžovat ostatní obyvatele,

d)     vybírat odpadky z odpadkových košů, převracet je a rozhazovat jejich obsah.

 

   

Článek č. 3

 

Pořádání veřejných produkcí

 

(1)       Veřejnými produkcemi se pro účely této vyhlášky rozumí veřejnosti přístupné provádění hudebních a tanečních produkcí, taneční zábavy, vystoupení estrádních umělců, artistů a podniky lidové zábavy.

 

(2)       Ten, kdo pořádá veřejnou produkci (dále jen “pořadatel“), je povinen písemně oznámit její konání obecnímu úřadu. V oznámení je třeba uvést jméno (název) a adresu pořadatele, název a obsahové zaměření veřejné produkce, místo a čas jejího konání (zahájení a ukončení).

 

(3)       U trvalých a opakujících se veřejných produkcí může pořadatel splnit povinnost uvedenou v odstavci 2 jednorázovým hromadným oznámením, a to až na období 1 měsíce. Hromadné oznámení musí být obecnímu úřadu učiněno před zahájením první veřejné produkce.

 

(4)       Oznámení je nutno učinit na obecním úřadě  nejméně 7 dní před konáním veřejné produkce. V odůvodněném případě může být oznámení učiněno i v kratším termínu. Změny v údajích uvedených v oznámení je pořadatel povinen oznámit neprodleně.

 

(5)       Obecní úřad může veřejnou produkci zakázat v případě, že by takovouto produkcí docházelo k narušování veřejného pořádku2) v prostoru konání produkce.

 

(6)       Veřejné produkce konané na veřejném prostranství1) včetně uzavřených objektů je pořadatel povinen ukončit ve 23:00 hod. Výjimky z tohoto ustanovení povoluje Obecní úřad v Nižních Lhotách za podmínek uvedených v článku 4 odst. 4 této vyhlášky.

 

(7)       Pořadatel je povinen vytvořit orgánům oprávněným kontrolovat dodržování ustanovení této vyhlášky podmínky pro řádný výkon dozoru.

 

(8)       Ustanovení zákona č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi zůstává nedotčeno.

 

 

Článek č. 4

 

Zachování klidu, zejména nočního

 

(1)       Na  území obce jsou fyzické a právnické osoby povinny dodržovat klid a vyvarovat se činností, při nichž by neodůvodněným hlukem rušili ostatní.

 

(2)       Je zakázáno narušovat klid zejména křikem, hlučným provozováním hudebních nástrojů, rozhlasových a televizních přijímačů a jiných zařízení k reprodukci zvuku, předměty zábavné pyrotechniky, neodůvodněným hlukem motorových vozidel či nadměrným nebo neodůvodněným hlukem jiných zařízení.

 

(3)       V době nočního klidu, tj. od 22:00 hod. do 06:00 hod. je nutno zabránit hluku nad nezbytně nutnou míru.

 

(4)       Na základě předem podané žádosti fyzickou nebo právnickou osobou může Obecní úřad v Nižních Lhotách udělit výjimku z ustanovení této obecně závazné vyhlášky. Na udělení výjimky se nevztahují obecné právní předpisy o správním řízení.

 

 

Článek č. 5

 

Sankce

 

(1)       Fyzickou osobu, která poruší tuto obecně závaznou vyhlášku, lze postihnout podle zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění.

 

(2)       Právnické osobě a podnikateli, který při výkonu podnikatelské činnosti poruší tuto obecně závaznou vyhlášku, může být podle ustanovení § 50 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích v platném znění, uložena pokuta do výše 100 000,- Kč.

 

 

Článek č. 6

 

Kontrola

 

 

            Kontrolovat dodržování ustanovení této obecně závazné vyhlášky jsou oprávněni příslušníci Policie ČR, členové obecního zastupitelstva obce Nižní Lhoty nebo osoba pověřená obecním zastupitelstvem.

 

 

Článek č. 7

 

Zrušuje se

 

obecně závazná vyhláška č. 2/1994 k upevnění veřejného pořádku v obci Nižní Lhoty ze dne 26. 5. 1994.

 

 

 

Článek č. 8

 

            Tato vyhláška nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení, tj. dne 30. 9. 1996 z naléhavého důvodu zajištění veřejného pořádku v obci.

 

  

Marie      M a l i š o v á                           František     Š t ě r b a         

starostka obce                                                        zástupce starosty obce

                                                                                                        

 

 

 

1)                 Za veřejná prostranství se podle této vyhlášky považují všechna místa, která slouží veřejnému užívání. Jsou to zejména: místní komunikace, parkoviště (v pochybnostech, co je veřejné prostranství, vydává stanovisko obecní úřad).

 

2)                 Postupuje se podle obecných předpisů o správním řízení [zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)].

 

 

Vyhláška vyvěšena dne 30. 9. 1996

 

 

Vyhláška sejmuta dne 15. 10. 1996