OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA K OCHRANĚ OVZDUŠÍ Č. 1/1995

 

 

Obecní zastupitelstvo se podle § 36, odst. 1, písmene f) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usneslo dne 22. 8. 1995 vydat podle § 16 odst. 1 tohoto zákona tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

 

Článek 1

Účel vyhlášky

 

1) Účelem vyhlášky je zabezpečení zlepšení stavu ovzduší na území obce Nižní Lhoty.

 

2) Vyhláška vychází ze zákona číslo 309/1991 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) v platném znění, ze zákona č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování v platném znění. Tyto zákony upravují práva a povinnosti právnických a fyzických osob a orgánů státní správy ochrany ovzduší při ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, způsob omezování příčin a zmírňování následků znečišťování.

 

 

Článek 2

Základní ustanovení

 

1) Tato vyhláška se vztahuje na práva a povinnosti:

     - fyzických osob

     - právnických osob

 

2) Vyhláška stanovuje zónu s omezením provozu zdrojů znečišťování ovzduší.

 

3) Vyhláška stanovuje zvláštní požadavky na druh paliv pro malé zdroje znečišťování   ovzduší.

 

 

Článek 3

Zóna s omezením provozu zdrojů znečišťování ovzduší

 

1) Na základě ustanovení § 5 odst. 2, písm. a) zákona č. 389/1991 Sb., v platném znění stanovujeme na území obce Nižní Lhoty zónu s omezením zdrojů znečišťování.

 

2) Zóna je ohraničena na straně severovýchodní okresní silnici č. 4774, na straně jihovýchodní katastrální hranicí obce Vyšní Lhoty, na straně jihozápadní řekou Morávkou a na straně severozápadní katastrální hranicí Nošovice.

 

3) V zóně se nepovolí zřizování a rozšiřování podnikatelských činností se zdrojem znečišťování ovzduší1) s výjimkou občanského vybavení (prodej smíšeného zboží, pohostinská činnost).

 

 

Článek 4

Zvláštní požadavky na druh paliva

 

1) Zvláštní požadavky na druh paliva se vztahují na fyzické a právnické osoby provozující malé zdroje znečišťování ovzduší.

 

2) Malým zdrojem znečišťování se rozumí technologické objekty obsahující stacionární zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu nižším než 0,2 MW. 2)

 

3) Právnické a fyzické osoby provozující malé zdroje znečišťování v zóně s omezením provozu zdrojů znečišťování jsou povinny:

 

     a) U stávajících zdrojů znečišťování provést taková opatření, aby v lokalitě s možností napojení na plynovodní a elektrickou síť tak učinily nejpozději do 30. 6. 1996.

 

     b) U stávajících zdrojů znečišťování, které nelze napojit na plynovodní a elektrickou síť provést rekonstrukci topných systémů pro spalování kvalitních paliv nejpozději do 30. 6. 1996.

 

     c) U nových zdrojů znečišťování platí ustanovení písm. a) a b) bezodkladně dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

 

4) Stávajícím zdrojem znečišťování se pro účel této vyhlášky rozumí zdroj, pro který byl v souladu s platnými předpisy uveden do provozu před nabytím účinnosti této vyhlášky.

 

5) Novým zdrojem znečišťování se pro účel této vyhlášky rozumí zdroj, pro který bylo vydáno stavební povolení nebo jiné obdobné povolení po nabytí účinnosti této vyhlášky.

 

6) Právnické a fyzické osoby provozující malé zdroje znečišťování na území obce mimo zónu s omezením zdrojů znečišťování jsou povinny:

 

     a) Nejpozději do 31. 12. 2000 ukončit spalování uhelných kalů.

 

     b) Provést rekonstrukci topných systémů pro spalování kvalitních paliv nejpozději do 31. 12. 2000.

 

 

_____________________________________________________________________

 

1) § 3 odst. 1 zákona č. 309/1991 Sb., v platném znění

2) § 3  odst. 2, písm. c) zákona č. 309/1991 Sb., v platném znění

 

Článek 5

Sankce

 

1) Fyzickou osobu, která poruší obecně závaznou vyhlášku lze postihnout podle zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění.3)

 

2) Právnické osobě a podnikateli, který při výkonu podnikatelské činnosti poruší tuto obecně závaznou vyhlášku může být podle ustanovení § 50 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění uložena pokuta do výše 100. 000 ,- Kč.

 

3) V ojedinělém případě na základě vážných sociálních důvodů, může obecní zastupitelstvo odložit termíny uvedené v článku 4, bodu 3 písm. a) a b) a v článku 6, písm. b).

 

 

Článek 6

Kontrola

 

 

Kontrolu dodržování ustanovení této vyhlášky provádějí členové obecního zastupitelstva a osoby pověřené obcí.

 

 

 

Článek 7

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem  8. 9. 1995

 

 

.......................................                                                         .....................................

     Marie Mališová                                                                         František Štěrba

          starostka                                                                              zástupce starosty

 

 

 

Vyvěšeno: 24. 8. 1995

Sejmuto:     8. 9. 1995

 

 

_____________________________________________________________________

 

3) § 13 odst. 2 a § 46 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., v platném znění