OBEC Nižní Lhoty

 

Obecně závazná vyhláška

obce Nižní Lhoty

č. 1/2012

 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nižní Lhoty

 

Zastupitelstvo obce Nižní Lhoty se na svém zasedání dne 2. 4. 2012 usnesením č. 17/2012 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území  obce Nižní Lhoty, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

 

 

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

 

1)   Komunální odpad se třídí na:

 

a)      tříděný odpad, kterým je papír a nápojové kartony, sklo bílé a barevné, plast včetně PET lahví, kovy,

b)      objemný odpad,

c)      nebezpečné složky komunálního odpadu,

d)      směsný komunální odpad.

 

2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle
        odst. 1 písm. a), b), c).

 

 

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

1)            Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

 

2)            Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích v obci – viz příloha č. 1 této vyhlášky.

 

3)            Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

 

a)      Papír a nápojový karton – barva modrá,

b)      sklo bílé – barva bílá,

c)      sklo barevné – barva zelená,

d)      plasty a PET lahve – barva žlutá,

e)      kovy – velkoobjemový kontejner označený názvem kovy.

 

 

Čl. 4

Sběr a svoz  nebezpečných složek komunálního odpadu

 

1)      Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů2) je zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány např. v Oběžníku (místním tisku) a na vývěskách.

 

2)      Místem pro odkládání baterií a monočlánků je box umístěn na budově obecního úřadu.

 

 

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

1)            Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek …).

 

2)            Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány např. v Oběžníku (místním tisku) a na vývěskách.

 

 

Čl. 6

Shromažďování směsného odpadu

 

1)            Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou:

a)            typizované sběrné nádoby popelnice, kontejnery a igelitové pytle určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,

b)            odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

 

2)            Stanoviště  sběrných  nádob je místo,  kde jsou  sběrné  nádoby  trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

 

Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

1)            Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

 

2)            Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

 

3)            Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat obecní kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu. Objednávky přijímá obecní úřad.

 

 

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

1)            Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje  Obecně závazná vyhláška  
č. 2/2001 obce Nižní Lhoty o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Nižní Lhoty, Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 obce Nižní Lhoty, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Nižní Lhoty a Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 obce Nižní Lhoty, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Nižní Lhoty.

 

2)            Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem …19. 4. 2012…

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jarmila Klusová                                                                         Marie Gryžboňová Mališová

     místostarostka                                                                                           starostka

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: …..5. 4. 2012……………

 

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: ……19. 4. 2012…………..    

 

 

 

 

 

Příloha č. 1

k Obecně závazné vyhlášce obce Nižní Lhoty č. 1/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nižní Lhoty

 

 

Seznam stanovišť nádob na separovaný sběr

 

 

Stanoviště č. 1

 

Místo:              Parkoviště za obecním úřadem

Nádoby:          Papír a nápojový karton – barva modrá                                              2 ks

Sklo bílé – barva bílá                                                                          1 ks

Sklo barevné – barva zelená                                                               1 ks

Plasty a PET lahve – barva žlutá                                                         3 ks

Kovy – velkoobjemový kontejner označený názvem kovy                   1 ks

Baterie a monočlánky   (na budově OÚ)                                             1 ks

Sběrné pytle (u vchodu do kotelny)

 

 

Stanoviště č. 2

 

Místo:              Křižovatka u pana Golata

Nádoby:          Papír a nápojový karton – barva modrá                                              1 ks

Sklo bílé – barva bílá                                                                          1 ks

Sklo barevné – barva zelená                                                               1 ks

Plasty a PET lahve – barva žlutá                                                         2 ks

 

 

Stanoviště č. 3

 

Místo:              Prostranství před bývalou prodejnou potravin Dobratice – Bukovice

Nádoby:          Plasty a PET lahve – barva žlutá                                                         1 ks

 

 

 

Četnost svozů

 

Směsný odpad                                                                        1x za 14 dní, tj. 26 svozů/rok

Papír a nápojový karton                                                          1x za měsíc, tj. 12 svozů/rok

Sklo bílé                                                                                 1x za 2 měsíce, tj. 6 svozů/rok

Sklo barevné                                                                          1x za 2 měsíce, tj. 6 svozů/rok

Plasty a PET lahve                                                                  32 svozů/rok

Kovy                                                                                      dle potřeby

Nebezpečný odpad                                                                 2x ročně z předem vyhlášených přechodných stanovišť

Velkoobjemový odpad                                                            2x ročně z předem vyhlášených přechodných stanovišť

 

 

 
1) Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů (Katalog odpadů)  

 

2) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů (Katalog odpadů)