Obec Nižní Lhoty

 

Obecně závazná

 

VYHLÁŠKA

 

č. 1/2010 obce Nižní Lhoty, kterou se ruší  Obecně závazná vyhláška č. 1/2006  o regulativech územního rozvoje, kterou se vyhlašuje závazná část ÚPN obce Nižní Lhoty a jeho změny č. 1, změny č. 2

 

 

Zastupitelstvo obce Nižní Lhoty se na svém zasedání dne 19. 5. 2010 usnesením č. 46/2010 usneslo vydat v souladu s § 12 a § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),   ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 
Čl. 1

Zrušuje se

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o regulativech územního rozvoje, kterou se vyhlašuje závazná část ÚPN obce Nižní Lhoty a jeho změny č. 1, změny č. 2

 


Čl. 2

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po vyvěšení na úřední desce.


 

V Nižních Lhotách dne 19. 5. 2010

 

 

Marie Gryžboňová Mališová                                                                         Evžen Čagan

               starostka                                                                                          místostarosta

 

 

 

Vyvěšeno:

 Sejmuto: