Obec Nižní Lhoty

Obecně závazná

VYHLÁŠKA

 

č. 1/2009 obce Nižní Lhoty, kterou se ruší vyhláška č. 2/2008 obce Nižní Lhoty, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a vyhláška č. 1/2005   o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 
Zastupitelstvo obce Nižní Lhoty se na svém zasedání dne 9. 12. 2009 usnesením č. 40/2009 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 zákona č. 128/2000 Sb.,  a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 
 

Čl. 1

Zrušuje se

 

  1. OZV č. 2/2008 obce Nižní Lhoty, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/2005  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  2. OZV č. 1/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 
Čl. 2

Účinnost


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2010.

 

 

Marie Gryžboňová Mališová                                                                            Evžen Čagan

               starostka                                                                                           místostarosta