Obec Nižní Lhoty

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008

 

o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

 

 
 

Zastupitelstvo obce Nižní Lhoty se na svém 21. zasedání dne 9. 7. 2008 usnesením č. 21/2008 usneslo vydat na základě § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Místní koeficient

 

Na území  obce Nižní Lhoty se stanovuje místní koeficient, kterým  se násobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory, ve výši 2.

 

 

Čl. 2

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Gryžboňová Mališová                                                                                   Evžen Čagan

              starostka                                                                                                     místostarosta      

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne: