Oběžník č. 11/2012

 

 

Četnost vydání: cca 1x měsíčně

Místo vydávání: Nižní Lhoty

Číslo a den vydání: 11/2012 ze dne  30. 10. 2012

Evidenční číslo: MK ČR 10232

Název, sídlo a IČO vydavatele: Obecní úřad Nižní Lhoty, Nižní Lhoty 71, 739 51 Dobrá, IČO 00577065

Tel. č., e-mail, internet: 558 642 127, nlobecniurad@iol.cz, www.niznilhoty.cz

 

 

1. Upozornění

Žádáme občany, kteří navštíví hřbitov v Nižních Lhotách či jiný hřbitov, aby v zaparkovaných autech nenechávali odložené kabelky a jiné věci, které lákají zloděje a při odchodu na hřbitov si zkontrolovali uzamčení auta. V době okolo svátků Všech svatých a Památky zesnulých se množí případy vykradených aut.

 

2. Sbírka použitého ošacení

Opět byla vyhlášena humanitární sbírkaletního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/, lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte odřezky a zbytky látek), péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek, domácích potřeb – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené, obuv – veškerou nepoškozenou, hračky – nepoškozené a kompletní, která se uskuteční v obci Nižní Lhoty. Nebudou se odebírat dětské kočárky, znečištěný a vlhký textil.

 

Věci můžete odevzdat v pondělí dne 19. 11. 2012 v době 6.00 – 16.30 hod., v úterý dne         20. 11. 2012 v době 6.00 – 14.00 hod.,  ve středu dne 21. 11. 2012 v době 6.00 – 16.30 hod., ve čtvrtek dne 22. 11. 2012 v době 6.00 – 14.00 hod. a v pátek dne 23. 11. 2012 v době 6.00 – 11.00 hod. na Obecním úřadě Nižní Lhoty.

Jedná se o použité věci. Věci uložte do igelitových pytlů či krabic a převažte motouzem, a to z důvodu transportu.

 

3. Změna ordinační doby dětského střediska Dobrá – MUDr. Kučerová

30. 11. 2012             7.30 -  9.00 hod.                  

 

4. Zákaz ukládání odpadů na soukromých pozemcích

Na obecní úřad se obracejí vlastníci převážně lesních pozemků na katastru obce Nižní Lhoty se stížnostmi na ukládání odpadů na jejich pozemcích. Žádáme všechny občany, aby nevyváželi svůj komunální odpad a odpad ze zahrad (plevel, větve, kamení, apod.) na pozemky jiných vlastníků.

 

5. Muzikál Noc na Karlštejně

Obec Nižní Lhoty připravuje zájezd pro občany Nižních Lhot na muzikál Noc na Karlštejně, který se uskuteční dne 29. 11. 2012 do divadla Jiřího Myrona v Ostravě. Odjezd autobusu od Obecního úřadu Nižní Lhoty bude ve čtvrtek dne 29. 11. 2012 v 17.00 hodin. Představení se koná od 18.30 hod. do 20.40 hod. Dopravné a vstupné je zdarma. Z důvodu omezené kapacity autobusu žádáme zájemce, aby se nahlásili co nejdříve osobně nebo telefonicky na čísle 558 642 127, nejpozději však do 16. 11. 2012. Pokud se nenaplní autobus občany Nižních Lhot, bude dána možnost i občanům okolních obcí.

6. Myslivci a Medvídci pro ekologii v obci

Jak se již stává tradicí, také v letošním roce v březnu uskutečnili myslivci společně s dětským oddílem „Medvídci“ úklid odpadu rozházeného v přírodě v obcích Nošovice a Nižní Lhoty. Nasbíralo se toho nepořádku opravdu dost – plná traktorová vlečka! Skupina 11 myslivců a 12 „Medvídků“ se vydala od školy po Osiníku až k zelárně, pokračovala kolem přivaděče a valem Hyundai až k železniční trati F-M – Český Těšín.

Akce byla ukončena v Malých Nošovicích, kde jako uznání a ocenění za velmi pozitivní přístup k životnímu prostředí a vynaloženou námahu připravili myslivci opékání párků a posezení na „Myslivně“ u Pavla Babice.

Další akce se pro „Medvídky“ uskutečnila v říjnu na rybníku mysliveckého sdružení, kde si mohli zachytat pstruhy. Akce se vydařila, bylo chyceno 14 pstruhů. Chytil se taky kapitální pstruh o délce 52 cm a váze 1,5 kg!!

Oceňujeme zájem dětí z „Medvídků“ o úklid přírody a podstatnou výpomoc na této akci. Chceme jim tímto vyslovit upřímné poděkování. Věříme, že úklid si zopakujeme i v příštím roce a stranou nezůstanou ani ekologická sdružení působící v obcích.

                                                                                  Za myslivce Jan Golat – předseda MS

 

7. Sociální služby a my

Mezi obecním úřadem Nižní Lhoty a Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem sociálních služeb, proběhlo jednání ve věci spolupráce v oblasti sociální práce a sociálních služeb.

 

Jednání navázalo na seminář pro starosty obcí ve správním obvodu Statutárního města     Frýdek-Místek, který se uskutečnil na konci května tohoto roku. Zde se, kromě aktuálních novinek v této oblasti v souvislosti s probíhající sociální reformou, hovořilo zejména              o podobě spolupráce mezi obcemi v oblasti sociální péče v oblasti uspokojování potřeb občanů. Magistrát města Frýdku-Místku jako obec s rozšířenou působností do konce roku 2011 vyplácel dávky osobám v hmotné nouzi a osobám se zdravotním postižením příspěvek na péči. Výplata všech sociálních dávek byla od 1. ledna 2012 sjednocena a přenesena          na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. Významnou změnou, která byla hlavním tématem zmíněného jednání, je nová povinnost Magistátu města Frýdku-Místku koordinovat na území svého správního obvodu poskytování služeb a činnosti sociální práce tak, aby byly řešeny nepříznivé sociální situace občanů a realizováno jejich sociální začleňování. Odborná sociální práce, prostřednictvím které je poskytována pomoc seniorům, rodinám s dětmi, nezaměstnaným, osobám se zdravotním postižením a duševním onemocněním, osobám s různým stupněm omezení k právním úkonům, osobám, které o někoho pečují, osobám ohroženým sociálním vyloučením, ohroženým rizikovým způsobem života, obětem agrese, domácího násilí nebo trestné činnosti, osobám bez přístřeší a také imigrantům, je tedy od letošního roku zajišťována sociálními pracovníky Magistrátu města Frýdku-Místku.

 

Pracovnice odboru sociálních služeb magistrátu nabídla naší obci spolupráci formou podílení se na komunitním plánování sociálních služeb, což by mohlo zvýšit dostupnost sociálních služeb našim občanům. Základem navázání vzájemné spolupráce je především znát potřeby našich občanů. Ne všechna přání jsou realizovatelná a ne všechny potřeby je možno i při nejlepší vůli naplnit. Co však chtějí a potřebují občané, lze nejlépe zjistit průzkumem potřeb občanů, k čemuž by mohl sloužit přiložený dotazník.

 

Obracíme se proto na občany s prosbou, aby věnovali tomuto dotazníku pozornost s vědomím, že různé nepříznivé sociální situace mohou potkat v životě každého z nás a jen pokud budeme připraveni, je možné zajistit cílenou a efektivní pomoc.   

 

Vyplněné anonymní dotazníky, prosíme, odevzdejte do 12. 11. 2012na Obecní úřad Nižní Lhoty vhozením do poštovní schránky umístěné na sloupu vedle vchodových dveří.

 

 

 

 

         Marie Gryžboňová Mališová

                                                                                                                   starostka

Placená inzerce:

1.

Právní záležitosti

s občany a podnikateli projedná a vyřídí každou středu mezi 15 až 16.30 hodinou

na Obecním úřadě v Raškovicích

nebo na Obecním úřadě (Potraviny) Nošovice každou středu 16.30 – 18 hod.

JUDr. Marcela Žoričová,

formou poradenství, sepisování listin, žaloby, rodinné právo, smlouvy

kupní, darovací, převody nemovitostí, věcná břemena.

Kontakt: tel. i fax. 596 810 741, mobil 603 447 219, e-mail: zoric@atlas.cz

2.

KMBT_C20020120605071239~1

 

 

 

DOTAZNÍK PRO OBČANY OBCE

 

Vážená paní, vážený pane,

rádi bychom Vás požádali o spolupráci při dotazníkovém šetření mapujícím informace a potřeby občanů frýdeckomístecka ve vztahu k sociálním službám. Výsledky tohoto výzkumu budou využity pro rozvoj sociálních služeb. Prosíme Vás o spolupráci a vyplnění dotazníku. Výzkum je anonymní, nejsou  zjišťovány žádné osobní údaje ani jiné skutečnosti, které by byly v rozporu se zákonem o ochraně osobních dat. Děkujeme za Vaši ochotu a čas.

 

1.       Kde byste hledal(a) informace v případě, že byste se ocitl(a) v tíživé životní situaci?

                   1.              vyhledám pomoc v rodině nebo u přátel

                   2.              zeptám se na obecním úřadě v naší obci

                   3.              zeptám se na Magistrátu města Frýdek-Místek        

                   4.              hledám informace v médiích (internet, televize, noviny, časopisy, aj.)

                   5.              kontaktuji organizaci, která danou službu poskytuje

                   6.              jiné zdroje, prosím uveďte ……………………………………………………………….

                   7.              nevím

 

2.       Považujete informace o sociálních službách v okolí Vašeho bydliště za důležité pro Vás nebo     pro Vaše blízké?

                   1.              určitě ano

                   2.              spíše ano

                   3.              spíše ne

                   4.              určitě ne

 

3.       Pokud jste se v minulosti již obrátil(a) s žádostí o pomoc týkající se sociálních služeb na obecní úřad v místě bydliště, s jakým výsledkem?

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

4.       Jak jste informován(a) o sociálních službách v okolí místa Vašeho bydliště?

                   1.              velmi dobře                         

                   2.              poměrně dobře

                   3.              jen málo

                   4.              vůbec

                   5.      v případě, že jste informován(a) jen málo nebo vůbec, uveďte proč ……………………………..

 

……………………………………………………………………………………………………..

 

5.       Zažil(a) jsem Vy nebo někdo z Vaší rodiny v posledním roce některou z těchto tíživých situací? Vyberte nejvíce 3 možnosti.

                   1.              výchovné problémy dětí a dospívajících (alkohol, drogy, jiné)

                   2.              problémy související s užíváním alkoholu

                   3.              problémy související s užíváním drog

                   4.              závislost na herních automatech

                   5.              dlouhodobá nezaměstnanost

                   6.              nemožnost dlouhodobě platit nájemné či služby spojené s bydlením

                   7.              extrémní chudoba (nejsou peníze na oblečení, léky)

                   8.              kriminální čin vůči Vaší osobě nebo členu Vaší rodiny (krádež, přepadení)

                   9.              velmi vážné potíže ve vztazích (agresivní slovní výpady, šikanování, apod.)

                10.              ztráta střechy nad hlavou

                11.              zdravotní stav některého z členů rodiny (postižení, úraz, nemoc)

                12.              úmrtí v rodině, popř. úmrtí někoho blízkého

                13.           diskriminační jednání na základě etnické příslušnosti

                14.              jinou; jakou………………………………………………………………………………

 

 

6.       Uveďte, zda využíváte Vy nebo někdo z Vaší rodiny některé z níže uvedených sociálních služeb:

                   1.              pečovatelská služba (poskytuje se ve vymezeném čase v domácnosti osoby)

                   2.              osobní asistence (poskytuje se bez časového omezení  a při činnostech, které osoba      potřebuje)

                   3.              odlehčovací služby (odlehčující osobám, které pečují o někoho blízkého)       

                   4.              denní stacionář (zařízení, v němž lze pobývat v průběhu dne, ale ne přenocovat)

                   5.              domov pro osoby se zdravotním postižením (pro osoby se sníženou soběstačností)

                   6.              domov pro seniory

                   7.              nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (prostor pro setkávání mládeže, jehož cílem je

organizovat mládeži volný čas a poskytnout pomoc v případě problémů)

                   8.              terénní programy (určené osobám, které vedou rizikový způsob života, např. osoby

závislé, bez přístřeší, žijící ve vyloučených komunitách)

                   9.              jiné, prosím uveďte ………………………………………………………………………..

 

7.       Uveďte, co byste Vy nebo někdo z Vaší rodiny nejvíce potřeboval(a):

                   1.              pomoc v domácnosti, pomoc při hygieně, oblékání

                   2.              asistenci a doprovod v případě snížené pohyblivosti

                   3.              možnost umístit nesoběstačného příbuzného v zařízení po dobu  výkonu pracovních

povinností

                   4.              zařízení, v němž by mohl senior nebo osoba se zdravotním postižením pobývat v průběhu

dne, ale ne přenocovat

                   5.              domov pro osoby se zdravotním postižením

                   6.              domov pro seniory

                   7.              prostor pro setkávání mládeže, jehož cílem je organizovat mládeži volný čas a poskytnout

pomoc v případě problémů

                   8.              poradenské služby – znát možnosti, na koho se lze obrátit v obtížných situacích, např.

drogová a alkoholová závislost, závislost na hracích automatech, potřeba o někoho pečovat, dluhové poradenství)

                   9.              pomoc při péči o osobu s duševním onemocněním

                10.              pomoc s vyřízením sociálních dávek, důchodu

                11.              jiné, prosím uveďte ……………………………………………………………………….

 

8.       V otázce č. 7 jste popisoval(a) potřeby

                   1.              své vlastní

                   2.              jiné osoby, které (např. matky, bratra, apod)………………………………………………

 

9.       Uveďte Váš věk:

                   1.             do 18 let

                   2.              od 19 let do 44 let

                   3.              od 45 let do 64 let

                   4.             více než 65 let

 

10.    Uveďte, zda se Vás týká některá z uvedených charakteristik. Jsem:

                   1.             pracující

                   2.              student

                   3.              nezaměstnaný

                   4.              rodič s nezaopatřenými dětmi

                   5.              důchodce

                   6.              osoba se zdravotním postižením

 

 

 

 

Děkujeme za Váš čas a ochotu!