Oběžník č. 10/2012

 

Četnost vydání: cca 1x měsíčně

Místo vydávání: Nižní Lhoty

Číslo a den vydání: 10/2012 ze dne 27. 9. 2012

Evidenční číslo: MK ČR 10232

Název, sídlo a IČO vydavatele: Obecní úřad Nižní Lhoty, Nižní Lhoty 71, 739 51 Dobrá, IČO 00577065

Tel. č., e-mail, internet: 558 642 127, nlobecniurad@iol.cz, www.niznilhoty.cz

 

1. Poděkování

Dne 8. 9. 2012 se uskutečnil na sportovním areálu u Základní školy v Nošovicích Sportovní den obcí Sdružení obcí povodí Morávky, jehož jsme byli spoluorganizátory s obcí Nošovice. Zúčastnilo se všech 10 obcí sdružení a naše družební obec Svederník ze Slovenska. Děti od 6 do 15 let soutěžili ve 4 věkových kategoriích, dospělí zápolili ve 2 disciplínách. Po sečtení všech bodů se naše obec umístila na 7. – 8. místě spolu s obcí Dobratice. Děkujeme všem, kteří se podíleli za obec Nižní Lhoty na přípravě a samotné akci, za vedení a starost o děti a včem účastníkům za reprezentaci obce.

2. Informace o oznámení záměru „CKD skladovací hala“

Na úřední desce Obecního úřadu Nižní Lhoty a na elektronické úřední desce http://www.niznilhoty.cz/uredni-deska.html je vyvěšena Informace o oznámení záměru „CKD skladovací hala“. Každý může k danému záměru zasílat svá písemná vyjádření na adresu Krajského úřadu v Ostravě.

 

3. Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Na úřední desce Obecního úřadu Nižní Lhoty a na elektronické úřední desce http://www.niznilhoty.cz/uredni-deska.html je vyvěšeno Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů – žádost vlastníkům a uživatelům dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Zásah je nutné provést v období vegetačního klidu.  Pokud vlastníci neprovedou zásah do 15. listopadu tohoto roku, vstoupí společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o., na dotčené pozemky a provede zásah.

 

4. Ukončení praxe praktického lékaře

Vážení spoluobčané, MUDr. Jiří Žídek oznamuje, že od 1. 1. 2013 ukončuje praxi praktického lékaře pro dospělé ve zdravotním středisku Raškovice 260. Ordinaci bude přebírat MUDr. Lenka Carbolová. Prosíme proto občany, kteří chtějí být dále klienty MUDr. Carbolové, aby se nejpozději do 31. 12. 2012 dostavili k podpisu nového registračního listu  (lze vyslat i jednoho člena za celou rodinu). Registrace je nutná k dalšímu ošetření.

 

5. Harmonogram sběru nebezpečného odpadu

Sběr nebezpečného odpadu (mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, televizory, obrazovky, lednice, zářivky, výbojky, rádia, počítače, jiný elektro odpad, zbytky barev, laků, ředidel, autobaterie, vyřazené léky, zbytky či použité obaly od postřiků) se uskuteční v sobotu dne 6. října 2012 na následujících sběrných místech:

Dobratice                   prodejna na Bukovicích                       9.45 – 10.00 hodin

Nižní Lhoty               u obecního úřadu                               11.25 – 11.40 hodin

 

Apelujeme na občany, aby lednice, mrazničky, televizory a jiný elektroodpad (monitory, varné konvice, žehličky, rádia, tiskárny, mikrovlné trouby, aj.)  odevzdávali kompletní – v nerozebraném stavu a neukládali tento odpad do velkoobjemového kontejneru, neboť je odebírán jako odpad nebezpečný, který se odváží v pojízdné sběrně přistavené (na sběrném místě) ve výše uvedené době. Nerozebrané elektrospotřebiče jsou odebírány jako zpětný odběr.

 

V tento den bude také u Obecního úřadu v Nižních Lhotách přistaven kontejner na sběr velkoobjemového odpadu, tj. odpadu výše neuvedeného (např. matrace, koberce, kočárky, skříně apod., nebude odebírán drobný domovní odpad ani železný šrot).

 

Zároveň upozorňujeme občany, že dva velkoobjemové kontejnery stabilně umístěné         za obecním úřadem jsou určeny pouze pro ukládání železného šrotu (zbaveného jakýchkoli příměsí či nečistot, tj. např. ráfky kol zbavené plášťů, kovová kostra kočáru       bez čalounění, apod.), nikoliv k ukládání velkoobjemového či jiného odpadu jako jsou křesla, pneumatiky, skříňky, židle, apod.

 

6. Informace držitelům průkazu ZTP a ZTP/P k parkovacím průkazům


dosavadní označení do automobilu se symbolem invalidního vozíku

Označení vozidel 01

 

nová parkovací karta pro osobu těžce zdravotně postiženou

 


Opakovaně upozorňujeme, že pro osoby se zdravotním postižením byl v roce 2011 zaveden nový druh parkovacího průkazu, který nahrazuje dosavadní označení O1 se symbolem invalidního vozíku. Držitelé těchto označení je mohou používat pouze do ukončení jejich platnosti, tedy do 31. prosince 2012!!! Proto je nutné provést výměnu včas.

K  měsíci srpnu je vydaných pouze 1017 nových parkovacích průkazů. Stále je tedy potřeba během čtyř měsíců vyměnit ještě nejméně 2000 původních označení. V současné době je možno si potřebnou výměnu vyřídit bez čekání. K závěru roku lze předpokládat, že se vyřizování parkovacích průkazů nepříjemně protáhne. Můžete se ocitnout ve frontách s velmi dlouhou čekací dobou a je velmi pravděpodobné, že si průkaz nestihnete vyměnit včas a nebudete tak mít možnost jej využívat!

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

- občanský průkaz

- průkaz mimořádných výhod   (ZTP, ZTP/P)

- 1 ks aktuální fotografie 35x45 mm

- původní označení motorového vozidla (vozíček v modrém poli)

- rodný list zdravotně postiženého dítěte (jestliže vyřizuje zákonný zástupce)

- listinu opatrovníka nebo usnesení o ustanovení opatrovníka (pokud je ustanoven opatrovník)

- přítomnost zmocněnce za osobu, která není schopna podpisu + lékařské potvrzení o této skutečnosti

 

kde se výměna provádí ?_

Magistrát města Frýdku-Místku

odbor sociální péče

oddělení terénní práce s nezaměstnanými a rodinou

Palackého 115

738 22 Frýdek-Místek

Tel.: 558 609 690, 558 609 606

úřední hodiny

Po, St 08:00 – 17:00

Čt 13:00 – 15:00

 

7. Dvaasedmdesát hodin proti lhostejnosti

Česká rada dětí a mládeže nás požádala o uveřejnění článku – viz příloha oběžníku.

8. Oznámení o době a místě konání voleb

V souladu s ustanovením § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, starostka obce Nižní Lhoty oznamuje:      

Volby do zastupitelstva kraje se uskuteční ve dnech:

pátek dne 12. 10. 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin,

sobota dne 13. 10. 2012 od   8.00 hodin do 14.00 hodin.

V obci Nižní Lhoty je stanoven jeden volební okrsek.

Místem konání voleb je volební místnost – sál Obecního úřadu v Nižních Lhotách, Nižní Lhoty č. 71.

·         Voliči bude umožněno hlasovat poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanských průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

       Každému voliči budou doručeny nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky ve volební místnosti.

·         Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. Voličský průkaz se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu v územním obvodu kraje, kde jsou vyhlášeny volby.

         Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději  7 dnů přede dnem voleb tomu, kdo stálý seznam vede nebo osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu.

·         Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi (tel. č. 558 642 127) o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

 

 

         Marie Gryžboňová Mališová

                                                                                                                   starostka

Placená inzerce:

1.

Právní záležitosti

s občany a podnikateli projedná a vyřídí každou středu mezi 15 až 16.30 hodinou

na Obecním úřadě v Raškovicích

nebo na Obecním úřadě (Potraviny) Nošovice každou středu 16.30 – 18 hod.

JUDr. Marcela Žoričová,

formou poradenství, sepisování listin, žaloby, rodinné právo, smlouvy

kupní, darovací, převody nemovitostí, věcná břemena.

Kontakt: tel. i fax. 596 810 741, mobil 603 447 219, e-mail: zoric@atlas.cz

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.        

Dana Joniaková, ALLIANZ nabízí:

- Penzijní připojištění se státním příspěvkem

 možnost sjednání  pouze do 30.11.2012

 - Úrazové a životní pojištění pro ženy za stávajících podmínek

do 20.12.2012, pozdější sjednání už jen s navýšením o 50%

- Majetkové pojištění: nejvyšší ochrana za nejnižší ceny na trhu        

- Autopojištění - živel, střet se zvířetem, úraz. poj. řidiče a dětí             

- Investiční pojištění                                                                        Kontakt : Dana  Joniaková, Nošovice  207

- Cestovní pojištění                                                                          Provozní doba: na objednávku

- Úvěry a hypotéky                                                                          mail: dana.joniakova@tml.cz

- Podnikatelské pojištění                                                                        dana.joniakova@iallianz.cz

- Bezplatné konzultace a návrhy                                                   mob. 604 939 387

 

 

5.

 

 


6.

KMBT_C20020120605071239~1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha:

  

Dvaasedmdesát hodin proti lhostejnosti

 

Může jít třeba o uspořádání hudebního vystoupení v domově pro seniory, o zorganizování sportovního klání pro děti z dětského domova, o úklid parku. Nebo o vyčištění potoka, o obnovu studánky, o opravu dětského hřiště, o nový nátěr zdi počmárané sprejery... Když se rozhlédnete po svém okolí, jistě vás samotné napadne, co se tu dá změnit k lepšímu. Chtělo by to vlastně jen pár lidí, kteří nejsou lhostejní. A trochu toho času. Řekněme tak tři dny. Neboli 72 hodin.

 

Zmíněných dvaasedmdesát hodin uplyne od 12. do 14. října. Během této doby proběhne v naší republice řada dobrovolnických akcí. Kdykoliv ve výše uvedeném termínu – a zároveň jakkoliv dlouho v takto daném časovém rozmezí – se obětaví lidé v Čechách, na Moravě i ve Slezsku pustí do činností, jimiž pomohou druhým, přírodě, zkrátka okolí.

 

A nebudou v tom sami. Tou dobou totiž přiloží ruku k svému vyhlédnutému dílu i jejich neznámí kolegové v partách nadšenců na Slovensku, v Maďarsku, v Rakousku, ve Slovinsku či v Bosně a Hercegovině. Zmíněný projekt probíhá v některých evropských zemích už více než deset let a za tu dobu se do něj zapojilo přes 200 000 dobro­volníků. U nás zvedla pomyslnou pořadatelskou rukavici Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) a povědomí o projektu šíří pod názvem „72 hodin – Ruku na to!“ „Smyslem projektu je zapojit během dvaasedmdesáti hodin co nejvíce dobrovolníků a ukázat jim, že stačí málo, aby dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopni změnit věci, které se jim nelíbí,“ vysvětluje místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka, hlavní koordinátor. Pokud vás myšlenka 72 hodin zaujala, vše potřebné snadno zjistíte na webu www.72hodin.cz.

 

Pro případ, že by snad nadšencům nechyběl elán, ale netušili by, do čeho konkrétně se pustit, inspiraci jim nabídne databáze na webu příbuzného projektu ČRDM „Nelíbí se mi to“ (www.nelibisemito.cz). Oč se jedná? Komu není lhostejné, jak jeho okolí vypadá, má nyní k dispozici nový nástroj, jehož pomocí může na zanedbaný kout naší republiky alespoň upozornit. Prostřednictvím Facebooku pak může databázi míst nevábného vzhledu sdílet poměrně široká komunita; může o ní vést diskusi, hodnotit jednotlivé její položky a snažit se o dílčí nápravu.

„K dispozici je již také aplikace pro mobilní telefony,“ doplňuje Ondřej Šejtka. „Majitelé telefonů s operačním systémem Android mohou jednoduše vyfotit například posprejovanou zeď a její obrázek pomocí mobilního telefonu ihned umístit do interaktivní mapy,“ vysvětlil, jak může přidání nového záznamu také fungovat.

 

Text na internetových stránkách projektu „Nelíbí se mi to“ je vcelku výmluvný: Máš plné zuby rozmlácených a zanedbaných míst, špíny a neochotných lidí? Nemůžeš se na to již více dívat? Ukaž, co se ti nelíbí, a označ to na mapě. Ať to všichni vidí! Na webu také probíhá hlasování o nejodpudivější kout v ČR: každý uživatel může přidat svůj záporný hlas – a tímto „lajkováním naruby“ ukázat ostatním, že ani jemu se dané místo vůbec nelíbí.

Na monitorech svých PC si mohou mapu s rozrůstající se databází zobrazit – stejně jako každý jiný – odpovědní magistrátní úředníci a další činitelé místních samospráv, respektive majitelé daných objektů. Databáze může být užitečná jednak jim, a jednak i případným dobrovolníkům, kteří by se chtěli na odstranění některé z „vad na kráse“ – byť té sebenepatrnější – sami podílet...