Oběžník č. 8/2012

 

Četnost vydání: cca 1x měsíčně

Místo vydávání: Nižní Lhoty

Číslo a den vydání: 8/2012 ze dne 3. 8. 2012

Evidenční číslo: MK ČR 10232

Název, sídlo a IČO vydavatele: Obecní úřad Nižní Lhoty, Nižní Lhoty 71, 739 51 Dobrá, IČO 00577065

Tel. č., e-mail, internet: 558 642 127, nlobecniurad@iol.cz, www.niznilhoty.cz

 

1. Rekonstrukce mostu přes žermanický přivaděč

Oznamujeme Vám tímto, že v době od 1. 8. 2012  do 30. 9. 2012 bude z důvodu rekonstrukce uzavřen most NL-M-1 přes přivaděč Morávka – Žermanice (žermanický přivaděč) v k. ú. a obci Nižní Lhoty (jedná se o most na kat. hranici obcí Nižní Lhoty – Vyšní Lhoty).

 

2. Organizace dopravy po dobu rekonstrukce severních Svinovských mostů

O půlnoci ze soboty 4. 8. na neděli 5. 8. dojde ve Svinově k převedení silničního provozu na rekonstruovaný jižní most a začnou práce na severním silničním mostu. V zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu zpracovala společnost UDIMO Ostrava stejně jako v první etapě studii řešící optimalizaci vedení objízdných tras a návrh příslušných dopravních opatření.

 

1) Průjezd přes Svinovské mosty

Stávající objízdné trasy pro individuální automobilovou dopravu ve směru z Poruby se ruší a doprava do centra bude vedena ve dvou jízdních pruzích po opraveném jižním mostě. Třetí pruh, vytvořený na jižním mostě vodorovným dopravním značením, bude vyhrazen ve směru na Opavu vozidlům hromadné dopravy, IZS, stavby a silniční údržbě. Individuální automobilová doprava ve směru z centra na Opavu bude odkloněna na objízdné trasy. Severní mosty (silniční i tramvajový) budou zcela uzavřeny, řešení přejezdů přes tramvajovou trať bude obdobné jako v první fázi.

 

2) Individuální doprava - vedení základní trasy objížďky

Ve směru na Opavu bude základní trasa objížďky pro individuální automobilovou dopravu směrována dopravním značením z ul. 28. října po nové přeložce silnice I/56 – ul. Místecká na mimoúrovňovou křižovatku (dále MÚK) s dálnicí D1, po dálnici na MÚK Rudná a dále po silnici I/11 – ul. Rudná, ul. 17. listopadu s odbočením u rest. Slovan na ul. Opavskou. Objízdná trasa ve směru na Klimkovice bude pokračovat z MÚK Rudná po dálnici na MÚK Klimkovice a sjezdem na silnici II/647.

 

Užití dálnice v úseku MÚK Místecká MÚK Klimkovice je bez zpoplatnění.

 

3) Individuální doprava – alternativní trasy

Změna organizace dopravy na Svinovských mostech bude zahájena v polovině prázdnin, provoz individuální dopravy by měl být proto znatelně nižší. Přesto dojde na objízdných trasách k výraznému snížení rychlosti a k možnému vzniku kolon vozidel. Předpokládá se, že stejně jako v první etapě, si řada řidičů najde vlastní trasy, které považuje za lepší nebo rychlejší.

 

Jako alternativní budou ve směru z centra na Opavu využívány především následující trasy:

- z ul. 28. října (pravé odbočení z Nám. Republiky) na ul. Místecká, dále sjezdem u Vysokých pecí na ul. Výstavní a odbočit vpravo u Dolu Jeremenko na I/11 - ul. Rudná směr Opava

- z ul. 28. října (pravé odbočení na křižovatce u Domu energetiky) po ul. Novinářské a dále po II/647 – ul. Mariánskohorská, II/470 – severní spoj na dálnici D1 a MÚK Rudná

- z ul. 28. října (levé odbočení u Domu energetiky) po ul. Výstavní na I/11 – ul. Rudná

- z ul. 28. října (pravé odbočení na křižovatce u vodárny) na II/647 – ul. Mariánskohorská, II/470 – severní spoj a dále na dálnici D1a MÚK Rudná

- z ul. 28. října (levé odbočení na křižovatce u vodárny) na II/647 – ul. Plzeňská a I/11 ul. Rudná, sjezd z dálnice na MÚK Rudná na III/4785 – ul. Polanecká, ul. Bílovecká a dále pod Svinovskými mosty na silnici II/479 – ul. Opavská

- sjezd z dálnice na MÚK Rudná na III/4785 – ul. Polanecká a dále po ul. Nad Porubkou s možnostmi ul. Francouzská – ul. Opavská, ul. Porubská – ul. Opavská nebo Hlavní třída – 17. listopadu – Opavská

- sjezd z ul. Rudné na rampu F a dále po ul. Nad Porubkou s výše uvedenými možnostmi

- sjezd z dálnice na MÚK Klimkovice a dále po II/647 – ul. 17. listopadu na ul. Opavskou.

 

4) Veřejná osobní doprava

4.1) Městská hromadná doprava (MHD)

V době opravy severního tramvajového mostu bude provoz tramvají opět veden jednokolejně. Výluka tramvajového provozu za účelem přeložení jednokolejného úseku na jižní tramvajový most proběhne od 24. 8. do 27. 8. 2012 a to včetně nasazení náhradní autobusové dopravy. Umístění dočasné obousměrné tramvajové zastávky „Svinov mosty horní zastávka“, která byla zřízena již pro předchozí etapu rekonstrukce, se změna nedotkne.

 

5) Chystaná dopravní opatření

V zájmu zlepšení průjezdnosti města a z hlediska bezpečnosti silničního provozu budou od 5. 8. 2012 provedena následující dopravní opatření:

Křižovatka ulic Plzeňská – 28. října

- ve směru od Mar. Hor směrování dopravy na Porubu doprava a doleva, upozornění na uzavírku silnice v přímém směru, na Plzeňské ve směru od jihu vytvoření dvou přímých řadících pruhů

Křižovatka ulic Nad Porubkou – Francouzská

- dojde k vypnutí přechodného SSZ z důvodu očekávaných kongescí vozidel v době dopravních špiček, signalizace bude připravena k provozu

Křižovatka ulice Nad Porubkou – rampa F

- změna přednosti v jízdě, hlavní komunikací je rampa F (uvedení do původního stavu před rekonstrukcí mostů), nutnost účasti policistů z důvodu regulace silničního provozu

Křižovatka ulic Bílovecká – Polanecká

- ponechání přechodné světelné signalizace

Křižovatka ulice Polanecká – rampa k MÚK Rudná

- změna přednosti v jízdě, hlavní komunikací je Polanecká ve směru k mimoúrovňové křižovatce (uvedení do původního stavu před rekonstrukcí mostů)

Křižovatka ulice 17. listopadu – Nábřeží SPB

- zákaz odbočení vlevo z ulice 17. listopadu do ulice K Myslivně, s výjimkou autobusů DPO (vedeny po tramvajovém tělese)

Připojení z dálnice do MÚK Rudná

- navrženo vytvoření dvou vjezdových řadících pruhů, vpravo bez kolize pro směr do Poruby a přímo s dáním přednosti pro směry Svinov a Vítkovice. 

 

      

        Marie Gryžboňová Mališová

                                                                                                                   starostka

Placená inzerce:

1.

KMBT_C20020120605071239~1