Oběžník č. 3/2012

 

 

Četnost vydání: cca 1x měsíčně

Místo vydávání: Nižní Lhoty

Číslo a den vydání: 3/2012 ze dne 20. 3. 2012

Evidenční číslo: MK ČR 10232

Název, sídlo a IČO vydavatele: Obecní úřad Nižní Lhoty, Nižní Lhoty 71, 739 51 Dobrá, IČO 00577065

Tel. č., e-mail, internet: 558 642 127, nlobecniurad@iol.cz, www.niznilhoty.cz

 

 1. Pobíhání a venčení psů

 

Obecní úřad opětovně obdržel stížnosti na volně pobíhající psy a znečišťování veřejně přístupných prostranství jejími výkaly, a to jak od psů volně pobíhajících tak i venčených.

 

Žádáme všechny vlastníky psů o jejich dostatečné zabezpečení, aby nedocházelo k jejich volnému pobíhání. Zároveň apelujeme na všechny držitele psů, aby při jejich venčení uklidili výkaly z veřejných prostranství, tj. komunikací a přilehlých travnatých ploch. Je opravdu zarážející, když majitel nechá svého psa vyvenčit přímo na přístupový chodník k rodinnému domu, jak se nedávno stalo. Hezký pohled není ani na psí výkaly kolem místní kaple natož     na dětském hřišti, kde si hrají naše děti.

 

Bylo by krásné chovat se k prostředí, ve kterém žijeme a ke svým spoluobčanům tak, jak chceme, aby se ti druzí chovali k nám samotným, odpovědně, hezky a s úctou. Jaké prostředí si vytvoříme, v takovém budeme žít.

 

 

2. Očkování psů

 

MVDr. Jiří Karásek, 1. veterinární klinika, Sadová 1158, 738 01 Frýdek – Místek, tel.:        558 638 260 si Vás dovoluje pozvat na očkování psů proti vzteklině, které se bude v Nižních Lhotách konat   v sobotu dne 14. 4. 2012  na těchto místech:

 

Před obecním úřadem            10.20 – 10.30 hod.

                        Bukovice Zajonc                    10.40 – 10.45 hod.   

                        Bukovice Bártek                   10.50 – 11.00 hod.

          

Očkování má platnost dva roky. Povinnost se vztahuje na psy vakcinované naposledy v roce 2010. Cena za vakcinaci jednoho psa činí 150.- Kč a je splatná ihned při očkování. Každý pes obdrží potvrzení do očkovacího průkazu a evidenční známku. Majitel musí zajistit doprovod, který je schopen udržet psa při zákroku.

 

Neposílejte, prosím, se psy nezletilé děti a nezapomeňte očkovací průkaz.

 

Při vakcinaci bude možno zakoupit tablety na odčervení a přípravky proti blechám a klíšťatům. Pokud máte zájem o společnou vakcinaci vztekliny a infekčních nemocí, je nutno tuto skutečnost nahlásit telefonicky na č. 558 638 260.

3. Změna ordinační doby dětského střediska Dobrá – MUDr. Kučerová

 

       23. 3. 2012                 7.30 – 9.00 hod.

 

 
4. Krby a komíny – upozornění HZS Moravskoslezského kraje

 

Ceny elektřiny a plynu rok od roku stoupají a s nimi rostou i účty za teplo. Stále více domácností se proto vrací k topení tuhými palivy. Moderní trendem se stala instalace krbových vložek a kamen. V počátku letošního roku byl nárůst tohoto typu vytápění ještě více umocněn panujícími klimatickými podmínkami a s tím rostlo i nebezpečí vzniku požárů.

 

Zásady požární bezpečnosti při provozu komínů a spotřebičů paliv jsou obsaženy v nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které nabylo účinnosti 1. ledna 2011. Před samotným uvedením spalinové cesty (tj. komína a kouřovodu) do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,              před výměnou nebo novou instalací spotřebiče i po komínovém požáru je povinností majitele nemovitosti zajistit revizi spalinové cesty, kterou provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví tj. kominík, která ale zároveň musí být revizním technikem komínů, specialistou bezpečnosti práce - revizním technikem komínových systémů nebo revizním technikem spalinových cest.

 

Majitel nemovitosti je také povinen zajistit vyčištění spalinové cesty u spotřebičů na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW při celoročním provozu 3x ročně a při sezónním provozu 2x ročně (nejlépe před a po skončení topné sezóny). U spotřebičů do zmíněných      50 kW včetně lze provádět čištění spalinové cesty svépomocí, přesto je lepší spolehnout se        na odborníky - kominíky. Při čištění spalinové cesty se zejména odstraňují saze, nečistoty a kondenzáty nahromaděné ve spalinové cestě.

 

Dále je povinností majitele nemovitosti u spotřebičů na pevná paliva zajistit kontrolu spalinové cesty, a to 1 x ročně, kterou rovněž provádí kominík. Při kontrole spalinové cesty se provádí např. posouzení bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu ve vztahu ke konstrukčnímu provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv, kontrola prostupů spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vůbec posouzení stavebně technického stavu spalinové cesty. O provedené revizi, čištění nebo kontrole spalinové cesty musí kominík vyhotovit písemnou zprávu.

 

Nezapomínejte na pravidelné čistění komínů a vybírání sazí, stejně jako na kontrolu technického stavu komínu, kouřovodu a spotřebičů paliv - odborníky kominíky!

 

Jak potvrzuje statistika, nebezpečí vzniku požárů není pouhá planá hrozba, za období            od 1. 11. 2009 do 28. 2. 2010 došlo k osmi požárům, kdy příčinou byl špatný stav komínu či kouřovodu, za stejné období na přelomu roku 2010 a 2011 došlo ke 12 požárům a                  od 1. 11. 2011 do 16. 2. 2012 došlo k 19 požárům, kdy příčinou byl špatný stav komínu, či kouřovodu, případně špatná instalace krbu. Bohužel tato čísla nám jasně ukazují vzrůstající tendenci.

 

Rovněž při instalaci a provozování krbových vložek a kamen je nutné dodržovat zásady požární ochrany, protože špatně instalovaný krb může být zvlášť v dřevostavbách velmi nebezpečný. Bezpečné zásady pro navrhování a provádění krbů s otevřeným a uzavřeným ohništěm jsou uvedeny jak v návodech výrobců, tak např. v ČSN 734230 Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm.

 

Že se nevyplatí dodržování zásad požární ochrany podceňovat, dokládají i následující příklady požáru. Dne 1. 2. 2012 cca v 02:00 hod. došlo k požáru rodinného domu                  ve Frýdlantu Nové Dědině, kdy tento dům byl požárem zcela zničen a majiteli vznikla škoda 2.500.000,- Kč. Příčinou požáru byla prasklina v komínovém plášti. K dalšímu požáru, kde se škoda vyšplhala na 2.500.000 Kč,-, vyjížděli hasiči do Rychaltic dne 1. 2. 2012 cca ve 12.00 hod. Příčinou požáru bylo špatné napojení kouřovodu do komínového tělesa.

 

nprap. Ing. Dalibor Kubátka, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, vrchní inspektor PO

 

 

5. Pouť ve farním kostele sv. Jiří v Dobré

malá pouť         -  úterý       24. 4. 2012  v 17.45 hod.  

velká pouť        -  neděle     29. 4. 2012  v   8.00 hod. a 10.30 hod.

        /hlavní celebrant generální vikář Mons. Mgr. Martin David /

      

 

    

 

        Marie Gryžboňová Mališová

                                                                                                                   starostka

 

 

  

Placená inzerce:

1.

 

Právní záležitosti

s občany a podnikateli projedná a vyřídí každou středu mezi 15 až 16.30 hodinou

na Obecním úřadě v Raškovicích

nebo na Obecním úřadě (Potraviny) Nošovice každou středu 16.30 – 18 hod.

JUDr. Marcela Žoričová,

formou poradenství, sepisování listin, žaloby, rodinné právo, smlouvy

kupní, darovací, převody nemovitostí, věcná břemena.

Kontakt: tel. i fax. 596 810 741, mobil 603 447 219, e-mail: zoric@atlas.cz

 

 

 

 

 

 

2.