Oběžník č. 2/2012

 

 

Četnost vydání: cca 1x měsíčně

Místo vydávání: Nižní Lhoty

Číslo a den vydání: 2/2012 ze dne 15. 2. 2012

Evidenční číslo: MK ČR 10232

Název, sídlo a IČO vydavatele: Obecní úřad Nižní Lhoty, Nižní Lhoty 71, 739 51 Dobrá, IČO 00577065

Tel. č., e-mail, internet: 558 642 127, nlobecniurad@iol.cz, www.niznilhoty.cz

 

1. Zápis dětí do MŠ v Nošovicích

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V NOŠOVICÍCH na školní rok 2012 - 2013  se uskuteční v úterý dne 21. února 2012 v budově MŠ od 8,00 - 14,00 hod.

 

2. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2012

Charita Frýdek-Místek nám zaslala informaci o výtěžku Tříkrálové sbírky v obci Nižní Lhoty, která činila 15 058,-- Kč.

Organizátoři Tříkrálové sbírky děkují za projevenou podporu občanům a obětavost koledníkům.

 

3. ZŠ Nošovice informuje

Půlroční snažení, píle  a příprava žáků na vyučování byla 31. ledna 2012 odměněna  vysvědčením. A jaké byly výsledky? Průměrná známka prospěchu na celé škole 1,1. Nejlepší průměr dosáhli žáci 2. roč. Výborný prospěch mělo 25 žáků. Dostatečný ani nedostatečný prospěch  na škole nebyl.

Chování: všichni žáci stupeň 1, udělena byla 1 důtka  třídního učitele, 3 napomenutí  a 1 ředitelská důtka. Pochvalu třídního učitele obdrželo 5 žáků.

V tento slavnostní den proběhlo školní kolo recitační soutěže. Do obvodního kola v Dobré postupují 4 žáci.

K zápisu  se 18. ledna 2012 dostavilo 5 budoucích prvňáčků  se svými rodiči. Všechny děti byly  přijaty.

Škoda, že jsme si kvůli nevlídnému počasí  neužili sportovní dopoledne na Visalajích. Výlet však je přesunutý a věříme, že se nám ho podaří uskutečnit.

24. 2. 2012 se všechny děti  vydovádí  na Maškarním karnevalu a  29. 3. 2012 Vás zveme      na Velikonoční jarmark.                   

         Za ZŠ a MŠ    Alice Sobková

 

4. Nepořádek u sběrných nádob

Obecní úřad v Nižních Lhotách zajišťuje pro občany 2x ročně přistavení kontejneru na sběr velkoobjemového odpadu (např. matrace, koberce, kočárky, skříně apod.), elektroodpadu (lednice, televizory apod.) a nebezpečného odpadu,  který je následně odvezen v přistavené pojízdné sběrně. Termín svozu je vždy v předstihu uveřejněn v oběžníku. V poslední době se však stává, že výše uvedený odpad je  vhozen do kontejneru na železo nebo odložen u sběrných nádob na separovaný sběr, což je v rozporu s Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2001 obce Nižní Lhoty.

Apelujeme na občany, aby elektroodpad (lednice, mrazničky, televizory, monitory, varné konvice, žehličky, rádia, tiskárny, mikrovlné trouby, aj.)  a jiný velkoobjemový odpad odevzdávali pouze v době přistavení pojízdné sběrny (termín jarního sběru je předběžně stanoven na 19. 5. 2012).  

 

Dva velkoobjemové kontejnery stabilně umístěné za obecním úřadem jsou určeny pouze pro ukládání železného šrotu (zbaveného jakýchkoli příměsí či nečistot, tj. např. ráfky kol zbavené plášťů, kovová kostra kočáru bez čalounění, apod.), nikoliv k ukládání velkoobjemového či jiného odpadu jako jsou křesla, pneumatiky, skříňky, židle, lednice apod.

 

Za budovou obecního úřadu (za rampou) je povoleno odkládat pouze sběrné pytle s logem Frýdecké skládky a. s. (černé barvy), které jsou používány jako sběrné nádoby pro sběr odpadů z rekreačních objektů na území obce. Připomínáme, že pytle je nutné zavázat, aby nedocházelo ke znečišťování prostranství.

 

Použité baterie, monočlánky mohou občané odevzdat do sběrného boxu, který je trvale umístěn na zdi Obecního úřadu Nižní Lhoty za rampou u garážových vrat, tj. ze strany   od parkoviště s nádobami na separovaný odpad.

       

 

       Marie Gryžboňová Mališová

                                                                                                                   starostka

 

 

Placená inzerce:

1.

Právní záležitosti

s občany a podnikateli projedná a vyřídí každou středu mezi 15 až 16,30 hodinou

na Obecním úřadě v Raškovicích

nebo na Obecním úřadě (Potraviny) Nošovice každou středu 16.30 – 18 hod.

JUDr. Marcela Žoričová,

formou poradenství, sepisování listin, žaloby, rodinné právo, smlouvy

kupní, darovací, převody nemovitostí, věcná břemena.

Kontakt: tel. i fax. 596 810 741, mobil 603 447 219, e-mail: zoric@atlas.cz

 

2.