Oběžník č. 1/2013

 

Četnost vydání: cca 1x měsíčně

Místo vydávání: Nižní Lhoty

Číslo a den vydání: 1/2013 ze dne 22. 1. 2013

Evidenční číslo: MK ČR 10232

Název, sídlo a IČO vydavatele: Obecní úřad Nižní Lhoty, Nižní Lhoty 71, 739 51 Dobrá, IČO 00577065

Tel. č., e-mail, internet: 558 642 127, nlobecniurad@iol.cz, www.niznilhoty.cz

 

1. Oznámení o době a místě konání II. kola voleb

V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) a vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky v platném znění, ve znění pozdějších předpisů, starostka obce Nižní Lhoty oznamuje:       

pátek 25. 1. 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin,

sobota 26. 1. 2013 od   8.00 hodin do 14.00 hodin.

        V obci Nižní Lhoty je stanoven jeden volební okrsek. Místem konání voleb je volební místnost – sál Obecního úřadu v Nižních Lhotách, Nižní Lhoty č. 71.

        Voliči bude umožněno hlasovat poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným cestovním, diplomatickým  nebo služebním pasem ČR nebo platným občanským průkazem. Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

         Volič obdrží hlasovací lístky ve dnech voleb ve volební místnosti.


         Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a  ve dnech voleb okrskovou volební komisi (tel. č. 558 642 127) o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

 

2. Místní poplatek za svoz a likvidaci odpadů 2013

Sdělujeme občanům, že v roce 2013 nebude vybírán místní poplatek za svoz a likvidaci odpadů.

 

Obecní úřad Nižní Lhoty obdržel od Frýdecké skládky a.s., která zajišťuje v obci svoz odpadů, nové nalepovací známky – loga na popelnice. Bez tohoto loga Frýdecká skládka a.s. popelnici  od 1. března 2013 nevyveze.

Žádáme občany, aby se dostavili v průběhu ledna a února 2013 na obecní úřad, kde zdarma toto logo obdrží  po podpisu převzetí.

 

V roce 2013 bude vývoz směsného komunálního odpadu v naší obci prováděn každý sudý týden v pátek, a to 25. 1. 2013, 8. 2. 2013, atd., 14-ti denní interval svozu bude zachován.

 

3. Poplatek ze psů

Sazba poplatku ze psů činí ročně za prvního psa 60,-- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 120,-- Kč. Termín splatnosti poplatku ze psa je do 31. 3. 2013. Poplatek lze uhradit v hotovosti na obecním úřadě nebo bankovním převodem na účet vedený u KB, a.s., č. účtu  29026-781/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné domu.

 

4. Změna ordinační doby dětského střediska Dobrá – MUDr. Kučerová

       1. 2. 2013                   7.30 – 9.00 hod.

       8. 2. 2013                   7.30 – 9.00 hod.

 

5. Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ v Nošovicích

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ v Nošovicích se uskuteční ve středu dne 23. 1. 2013  od 13.00   hod. -  16.00 hod. ve škole. K zápisu se dostaví děti narozené 1. 9. 2006 –   31. 12. 2007. Rodný list dítěte a svůj občanský průkaz vezměte s sebou.

 

6. Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ v Dobré

Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčci, srdečně Vás zveme na Zápis do prvních tříd ZŠ Dobrá pro školní rok 2013/2014, který se uskuteční ve čtvrtek 24. ledna 2013 od 13 do 17 hodin. Více informací se dočtete na www.zsdobra.cz. Rádi Vás v naší škole uvítáme.

        Žáci a zaměstnanci ZŠ Dobrá.

 

7. Publikace „Prašivá“

Publikaci „Prašivá“, vydanou Muzeem Těšínska ve spolupráci s Klubem českých turistů k 90. výročí otevření turistické chaty na Prašivé, je možno zakoupit za 200,- Kč na Obecním úřadě v Nižních Lhotách. Text přináší přehled základních informací nejen o zdejší turistické chatě, ale věnuje se i historii tohoto místa, a to v širších souvislostech vývoje této části Těšínského Slezska, k němuž geograficky přísluší. Publikaci mohou zájemci shlédnout na obecním úřadě a v případě zájmu objednat do konce měsíce února 2013. Poté bude potřebný počet výtisků objednán a dovezen k vyzvednutí.

 

       

       

        Marie Gryžboňová Mališová

                                                                                                                   starostka