Oběžník č. 1/2012

 

 

Četnost vydání: cca 1x měsíčně

Místo vydávání: Nižní Lhoty

Číslo a den vydání: 1/2012 ze dne 12. 1. 2012

Evidenční číslo: MK ČR 10232

Název, sídlo a IČO vydavatele: Obecní úřad Nižní Lhoty, Nižní Lhoty 71, 739 51 Dobrá, IČO 00577065

Tel. č., e-mail, internet: 558 642 127, nlobecniurad@iol.cz, www.niznilhoty.cz

 

 

1. Místní poplatek za svoz a likvidaci odpadů 2012

Sdělujeme občanům, že v roce 2012 nebude vybírán místní poplatek za svoz a likvidaci odpadů.

 

Opět upozorňujeme občany, že Obecní úřad Nižní Lhoty obdržel od Frýdecké skládky a.s., která zajišťuje v obci svoz odpadů, nové nalepovací známky – loga na popelnice. Bez tohoto loga Frýdecká skládka a.s. popelnici  od 10. února 2012 nevyveze.

 

Žádáme občany, aby se dostavili v průběhu ledna 2012 na obecní úřad, kde zdarma toto logo obdrží  po podpisu převzetí.

 

V roce 2012 bude vývoz směsného komunálního odpadu v naší obci prováděn každý sudý týden v pátek, a to 13. 1. 2012, 27. 1. 2012, atd., 14-ti denní interval svozu bude zachován.

 

 

2. Poplatek ze psů

Sazba poplatku ze psů činí ročně za prvního psa 60,-- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 120,-- Kč. Termín splatnosti poplatku ze psa je do 31. 3. 2012. Poplatek lze uhradit v hotovosti na obecním úřadě nebo bankovním převodem na účet vedený u KB, a.s., č. účtu  29026-781/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné domu.

 

 

3. Změna ordinační doby dětského střediska Dobrá – MUDr. Kučerová

ČT       2. 2. 2012                   7.30 – 9.00 hod.

       3. 2. 2012                   7.30 – 9.00 hod.

 

 

4. Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ v Nošovicích

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ v Nošovicích se uskuteční ve středu dne 18. 1. 2012    od 13.00   hod. -  16.00 hod. ve škole. K zápisu se dostaví děti narozené 1. 9. 2005 –   31. 8. 2006. Rodný list dítěte a svůj občanský průkaz vezměte s sebou.

 

 

5. Plesová sezóna – upozornění HZS Moravskoslezského kraje

S příchodem nového roku nastává i období plesů a jiných velkých společenských událostí. Tyto akce se mohou konat jen ve stavbách, které jsou k takovémuto účelu určeny a kde je zabezpečen dostatečný počet a kapacita únikových cest. V průběhu akce jsou organizátoři povinni zabezpečit dostatek trvale volných otevíratelných únikových východů, dbát na jejich viditelné označení, mít dostatek hasebních prostředků, proškolené  pořadatele a při akcích s větším počtem osob zřídit preventivní požární hlídku. Výzdoby a textilie, po kterých by se mohl šířit požár, a které jako hořící odpadávají a nebo odkapávají nesmí být umísťovány     pod stropy a podhledy. Rovněž je zakázáno plnění balónků plyny, které ve směsi

se vzduchem tvoří výbušnou nebo hořlavou směs (např. vodík, acetylén). Takto plněné balónky nesmějí být používány ani jako výzdoba.

Povinnosti organizátorů akcí s větším počtem osob (ve většině případů jde o účast více než 200 osob) jsou uvedeny v Nařízení Moravskoslezského kraje č. 4/2006 (viz. http://www.kraj-moravskoslezsky.cz/narizeni.html) a dále v obecně závazných vyhláškách obcí.

V případě zjištění nedostatků v dodržování podmínek požární bezpečnosti, které nelze odstranit před jejím započetím pořadatel nesmí akci zahájit. Rovněž musí akci přerušit a ukončit při bezprostředním nebezpečí vzniku požáru a zejména v případě znemožnění úniku nebo evakuace osob.

 

      

 

 

 

        Marie Gryžboňová Mališová

                                                                                                                   starostka

 

 
    

 Placená inzerce:

 1.

Právní záležitosti

s občany a podnikateli projedná a vyřídí každou středu mezi 15 až 16,30 hodinou

na Obecním úřadě v Raškovicích

nebo na Obecním úřadě (Potraviny) Nošovice každou středu 16.30 – 18 hod.

JUDr. Marcela Žoričová,

formou poradenství, sepisování listin, žaloby, rodinné právo, smlouvy

kupní, darovací, převody nemovitostí, věcná břemena.

Kontakt: tel. i fax. 596 810 741, mobil 603 447 219, e-mail: zoric@atlas.cz