Obec Nižní Lhoty
Tel., fax:   558642127
           E-mail:   nlobecniurad@iol.cz
Aktuality Obecní úřad Obec Fotogalerie
> struktura úřadu
> zastupitelstvo obce
> obecně závazné vyhlášky
> formuláře a tiskopisy
> kontakty na úřady
> informační servis
> úřední deska
> nájem sálu
> oběžníky

www.czechpoint.cz

Datové Schránky- Informace o Obci Nižní Lhoty

- Organizační struktura Obecního úřadu v Nižních Lhotách

- Příkaz starosty č. 1/2011

- Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování obce

- Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí obecního úřadu a orgánů obce

- Elektronická podatelna

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za uplynulý kalendářní rok

- Registr oznámení podle zákona o střetu zájmů


Informace o Obci Nižní Lhoty     zpět

Obec Nižní Lhoty (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích v platném znění ke dni 23. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvroří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

 


Organizační struktura Obecního úřadu v Nižních Lhotách     zpět

Sídlo:                          Nižní Lhoty 71, 739 51  Dobrá

Okres:                         Frýdek-Místek

Telefon:                      558 642 127

IČO:                           00577065

E-mail:                        nlobecniurad@iol.cz, podatelna.niznilhoty@iol.cz

www stránky:             www.niznilhoty.cz

Bankovní spojení:       29026-781/0100, Komerční banka a.s., pobočka Frýdek-Místek

ID datové schránky:   nztbiz5

Starosta:                     Marie Gryžboňová Mališová

Místostarosta:             Ing. Jarmila Klusová

 

Úřední hodiny:                       Pondělí          8,00 - 17,00 hodin

                                               Středa          13,00 - 17,00 hodin

 

Obecní úřad v Nižních Lhotách nemá ve své organizační struktuře zřízeny odbory, činnost obecního úřadu zajišťuje starosta, místostarosta a pracovník obecního úřadu.

STAROSTA, ZÁSTUPCE STAROSTY
1. Zpracovává, vede a kontroluje materiály pro jednání ZO.
2. Zabezpečuje přípravu a průběh jednání ZO.
3. Podílí se na organizování voleb do ZO a jmenuje předsedy a členy komisí.
4. Zajišťuje vyřizování stížností, připomínek, oznámení a podnětů členů ZO a občanů v souladu s příslušnými právními předpisy.
5. Zabezpečuje dodržování předpisů při používání státních symbolů.
6. Organizuje volby do zastupitelských sborů, sčítání lidu, veřejná shromáždění a referenda.
7. Zabezpečuje činnost spojenou se zpracováním posudků občanů a potvrzování skutečností o občanech, hlášením o ztrátách a nálezech, výkonem práva shromažďovacího.
8. Řídí činnost Krizového štábu obce a místní povodňové komise.
9. Zajišťuje spolupráci s dobrovolnými hasiči.
10. Zabezpečuje plnění úkolů na úseku PO, BP, zvláštních úkolů a CO včetně kontroly v souladu s příslušnými právními předpisy a ČSN.
11. Zajišťuje zastupování obce při výkonu soudních rozhodnutí.
12. Zabezpečuje výkon samosprávy v oblasti hospodaření s movitým a nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Nižní Lhoty v souladu s příslušnými právními předpisy a ČSN.
13. V souladu se zákonem č. 172/1991 Sb., zákonem č. 410/1992 Sb. zabezpečuje výkon vlastnických práv a povinností obce:
a) výkon vlastnických práv a povinností obce k budovám v majetku obce,
b) výkon vlastnických práv a povinností obce k pozemkům v majetku obce.
14. Vykonává činnost státní správy v přenesené působnosti – pořizování územně plánovací dokumentace.

PRACOVNÍK
1. Podílí se na organizování voleb do ZO a jmenování předsedů a členů komisí a vede potřebnou personální agendu zvolených členů.
2. Zajišťuje činnost na úseku evidence obyvatel na území obce.
3. V rámci OÚ zabezpečuje v souladu s příslušnými právními předpisy provoz pokladny, spisovny, podatelny a spisové služby, MTZ.
4. Vede evidenci majetku obce a zajišťuje jeho inventarizaci.
5. Kontroluje dodržování smluv o pronájmu nebytových prostor.
6. Zajišťuje vymáhání pohledávek vztahujících se k obecnímu majetku.
7. Zabezpečuje vedení agendy pojištění a kontakt s příslušnou pojišťovnou, vyřizuje pojistné události.
8. Zabezpečuje výkon státní správy a samosprávy v oblasti hospodaření s financemi obce v souladu s příslušnými právními předpisy.
9. Provádí operace s cennými papíry a relativně volnými finančními prostředky obce za účelem zhodnocení těchto zdrojů.
10. Eviduje a spravuje finanční majetek obce (cenné papíry, akcie, apod.) a zajišťuje jeho oceňování.
11. Připravuje návrh rozpočtu včetně změn a vyúčtování hospodaření za uplynulý rok.
12. Vede evidenci žádostí o příspěvek na financování akcí a činností jednotlivých dobrovolných sdružení občanů ( SDH, SK, MS apod.).
13. Provádí kontrolu hospodaření.
14. Vede účetnictví o stavu a pohybu majetku a o veškerých finančních vztazích obce.
15. Zabezpečuje veškerý platební styk, sleduje čerpání úvěrů a půjček včetně provádění příslušných splátek a úroků.
16. Vykonává funkci správy místních poplatků.
17. Vymáhá pokuty a pohledávky obce.
18. Plní úkoly spojené s cenovou regulací a cenovou kontrolou.
19. Provádí sdružování finančních prostředků.
20. Vykonává státní správu na úseku povolování hracích přístrojů.
21. Zabezpečuje podklady a zpracovává daňová přiznání obce.
22. Vede hřbitovní evidenci, včetně evidence plateb za pronájem hrobových míst.


PŘÍKAZ STAROSTY Č. 1/2011    zpět

kterým se vydávají


PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Úvod

Tato pravidla upravují organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon), v podmínkách Obecního úřadu Nižní Lhoty. Jejich cílem není duplicitní citace vybraných ustanovení zákona, ale sjednocení postupu pracovníků obecního úřadu a orgánů obce při jejich aplikaci.

 

2. Zveřejňování informací (obsah)

 Obec Nižní Lhoty (dále jen obec) jako povinný subjekt dle §2 odst. 1 zákona je povinen zveřejňovat dle §5 zákona tyto informace:

 
a)   informace o obci jako právnické osobě (viz příloha č. 1),
b)  organizační strukturu obce (viz příloha č. 2),
c)   možnost podání opravných prostředků proti rozhodnutí obecního úřadu i orgánů  obce (viz příloha č. 3),
d)   postup úřadu při vyřizování žádostí (viz bod č. 8),
e)   sazebník úhrad za poskytování informací (viz bod č. 9),
f)    výroční zprávu o poskytování informací za předchozí kalendářní rok (viz bod č. 10 pravidel),
g)   zákon č. 106/1999 Sb., ze dne 11. května 1999, o svobodném přístupu k informacím (k dispozici na obecním úřadě nebo na internetové adrese 
http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu-stejnopisy-sbirky-zakonu.aspx /www.mvcr.cz – rubrika Legislativa – sekce Sbírka zákonů/),
h)   adresu elektronické podatelny (viz příloha č. 4).

 
Dalšími informacemi, které obec dle §5 odst. 4 zákona zveřejňuje, jsou usnesení  zastupitelstva obce, platné obecně závazné vyhlášky, nařízení, opatření obecné povahy a pravidla, rozpočet obce na příslušný kalendářní rok. Ostatní informace jsou zveřejňovány dle rozhodnutí orgánů obce, starosty a místostarosty obce a účetní obecního úřadu v rámci kompetencí vymezených zákonem o obcích a organizačním řádem obecního úřadu.

 
3. Způsob a rozsah zveřejnění informací (formy)

 Obec zveřejňuje informace těmito způsoby:

 
a) na úřední desce - usnesení ZO, obecně závazné vyhlášky, nařízení, rozpočet obce, veřejné vyhlášky

b) na vývěskách rozmístěných po obci - informace

c) v obecním oběžníku - informace

d) na obecním úřadě - jsou k nahlédnutí vyhlášky obce, Sbírky zákonů, k vyzvednutí tiskopisy a formuláře

e) způsobem umožňující dálkový přístup (Internet) – obecně závazné vyhlášky, dále zadání veřejných zakázek  (mimo zjednodušené zadání),  prezentace obce na www  stránkách (www.niznilhoty.cz).

4. Stanovení veřejných registrů

 Na obecním úřadě jsou vedeny a spravovány registry:

 a)      registr obyvatel

b)      evidence plátců místního poplatku ze psů

c)      evidence plátců poplatku za odpady

 
Vzhledem k tomu, že informace v těchto registrech nejsou každému přístupné, nevztahuje se na ně v souladu   s §5 odst. 3 zákona povinnost jejich zveřejnění. 

 

 5. Stanovení doprovodných informací

Doprovodné informace dle §3 odst. 4 zákona nejsou zveřejňovány automaticky, ale sdělovány  při poskytování informací na základě žádosti.

  
6. Ochrana údajů

Zveřejňování a poskytování některých údajů může být vyloučeno, popřípadě omezeno. Děje se tak jen   za dodržení podmínek stanovených zákonem.

 
6. 1. Ochrana utajovaných skutečností

Jako informace spadající do režimu utajovaných skutečností dle §7 zákona jsou považovány informace takto označené v seznamu utajovaných skutečností. Za stanovení a označení příslušného stupně utajení v podmínkách obecního úřadu zodpovídá dle §2 odst. 9 zákona č. 148/1998 Sb., v platném znění, starosta.

 

6. 2. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, které se nezveřejňují ani neposkytují, jsou zejména osobní data fyzických osob vedená    v informačních systémech dle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, (především rodná čísla), informace vypovídající o soukromí občanů, a další údaje, které by mohly narušit právo na ochranu osobnosti, přičemž není podstatné, zda se jedná o údaje sdělené  žadatelem, jinou osobou nebo získané v rámci správního řízení.

 6. 3. Ochrana obchodního tajemství

Údaje sdělené uchazeči o veřejné zakázky při podávání nabídek v rámci všech způsobů zadávání dle zákona      č. 137/2006 Sb., v platném znění, jsou považovány za obchodní tajemství pouze v tom případě, že se   za obchodní tajemství uchazeči v nabídce výslovně označí.

 
6. 4. Ochrana údajů o majetkových poměrech

Jako důvěrné údaje o majetkových poměrech občanů jsou považovány zejména údaje zjištěné při vymáhání nedoplatků při exekučním řízení  (správa místních poplatků) a při řízení o poskytování dávek sociální péče.

 
7. Okruh vnitřních pokynů a personálních předpisů

Za vnitřní pokyny a personální předpisy obecního úřadu dle §11 odst. 1 písm. a) zákona jsou zejména považovány:

 - pokyny pro inventarizaci majetku

- požární poplachové směrnice

- pracovní řád

- spisový řád

- směrnice o oběhu dokladů, včetně podpisových vzorů

- pracovní náplně

 
8. Povinnosti a postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací

Ústně a telefonicky podané žádosti se vyřizují v rámci působnosti dané Organizačním řádem Obecního úřadu   v Nižních Lhotách.

 
Písemně podané žádosti (stejně tak i prostřednictvím faxu, elektronické pošty a datové schránky) v souladu    s §14 zákona jsou evidovány dle svého charakteru v podatelně obecního úřadu.

 

Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.


Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny obecního úřadu.


Neobsahuje-li žádost uvedené náležitosti a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána prostřednictvím elektronické podatelny obecního úřadu, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.


Obecní úřad posoudí žádost a:
 

a) brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle §14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží, 

b) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,

c) v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

d) nerozhodne-li podle §15, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.

Lhůtu pro poskytnutí informace může obecní úřad prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní.

Závažnými důvody jsou:

a) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,

b) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.


Vyřízení žádosti je možné těmito způsoby:

 

a) poskytnutím informace - písemnou odpovědí nebo nahlédnutím do spisu

                                            (o tom učiní zaměstnanec záznam),

 

b) odložením žádosti - je-li neúplná nebo ji žadatel přes výzvu nedoplnil

                                     (o tom vyhotoví zaměstnanec protokol),

 

c) odmítnutí žádosti - pokud se žádosti nevyhoví

                               (pouze formou rozhodnutí s náležitostmi dle §15 odst. 2 zákona,  které vydá starosta).

Je-li proti rozhodnutí podáno ve smyslu §16 zákona odvolání, je vyřízeno těmito způsoby:

a) směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v přenesené působnosti, postoupí je starosta  příslušnému odboru Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,

 
b) směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v samostatné působnosti, předloží je starosta  k rozhodnutí zastupitelstvu obce.

 
Poskytování informací o životním prostředí se řídí zvláštní právní úpravou (zákon č. 123/1998 Sb., v platném znění).

 
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost”) může podat žadatel,


a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v §6,


b) kterému po uplynutí lhůty podle §14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,


c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle §17 odst. 3 nebo s výší odměny podle §14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní obecní úřad písemný záznam.

Stížnost se podává u obecního úřadu, a to do 30 dnů ode dne

a) doručení sdělení podle §6, §14 odst. 5 písm. c) nebo §17 odst. 3, 

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle §14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Obecní úřad předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti přezkoumá postup obecního úřadu a rozhodne tak, že

a) postup obecního úřadu potvrdí,

b) obecnímu úřadu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, nebo

c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.
 

Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Rozhodnutí se oznamuje žadateli a obecnímu úřadu. Proti rozhodnutí vydanému podle písm. a) a b) se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle §178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle §20 odst. 5 tohoto zákona.


9. Sazebník úhrad

 
Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví starosta dle sazebníku:

 
mzdové náklady            - 32,50 Kč   - za každou započatou 1/2 hodinu práce zaměstnance

                                                             spojené s vyhledáváním informace

 
materiálové náklady                           - za každý list pořizované fotokopie formátu:

                                     -   1,50 Kč   - A4

                                     -   0,80 Kč   - A5

 

doručovací náklady        -    hodnota poštovného dle platného sazebníku.

 

Překročí-li  kalkulovaná výše úhrady částku 500,- Kč, je její výše před poskytnutím informace sdělena žadateli  a informace je poskytnuta pouze s jeho výslovným souhlasem s výší úhrady. 

    

Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostní platbou  na účet obecního úřadu před podáním informace.

 

 10.  Zpracování výroční zprávy

 Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za uplynulý kalendářní rok v rozsahu dle § 18 zákona zpracuje na základě údajů z evidence vedené  pracovníkem obecního úřadu starosta  tak, aby mohla být zveřejněna na úřední desce a elektronické úřední desce obecního úřadu do 1. března běžného roku.

11.  Přístup k předpisům

 Přístup k předpisům obsaženým ve Sbírce zákonů je každému umožněn v úředních hodinách u starosty obce na obecním úřadě, kde do nich může každý nahlédnout nebo na internetové adrese http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu-stejnopisy-sbirky-zakonu.aspx (www.mvcr.cz – rubrika Legislativa – sekce Sbírka zákonů).

 
Obecně závazné vyhlášky obce, nařízení, opatření obecné povahy a pravidla přijatá orgány obce jsou  k nahlédnutí  u starosty obce  na obecním úřadě a na www.niznilhoty.cz.

 
12.  Formuláře

Formuláře pro konkrétní žádosti jsou k dispozici na Obecním úřadě v Nižních Lhotách nebo na stránkách obce www.niznilhoty.cz.

 
13.  Závěrečná ustanovení

Koordinaci postupu dle pravidel zajišťuje starosta. Při řešení otázek neupravených těmito pravidly  se postupuje dle zákona a obecně platných předpisů.

 Ruší se příkaz starosty č. 2/2002 ze dne 28. 11. 2002.

 Tento příkaz nabývá účinnosti dne 1. 9. 2011

 
 

V Nižních Lhotách dne 30. 8. 2011

                                                                                                             

          Marie Gryžboňová Mališová

                                                                                                                      starostkaPřehled nejdůležitějších předpisů pro jednání      zpět
a rozhodování obce

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje patří:


-          zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v pl. znění,

-          zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, v pl. znění,

-          zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v pl. znění,

-          zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v pl. znění,

-          zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v pl. znění,

-          zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v pl. znění,

-          zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v pl. znění, 

-          zákon č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), v pl. znění,

-          zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v pl. znění,

-          zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v pl. znění,

-          zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pl. znění,

-          zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, v pl. znění,

-          zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v pl. znění,

-          zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v pl. znění,

-          zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v pl. znění,

-          zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v pl. znění

-          zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v pl. znění,

-          zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v pl. znění,

-          zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), v pl. znění,

-          zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v pl. znění

-          vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, v pl. znění,

-          zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v pl. znění,

-          zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v pl. znění,

-          zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v pl. znění,

-          zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon                o ochraně ovzduší),  v pl. znění,

-          zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí             s rozšířenou působností, v pl. znění,

-          nařízení Vlády ČR č. 037/2003 Sb.,  o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v pl. znění,

-          zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v pl. znění,

-          zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v pl. znění,

-          zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v pl. znění,

-          zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, v pl. znění,

-          zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), v pl. znění,

-          zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v pl. znění,

-          zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v pl. znění,

-          zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v pl. znění


Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí obecního úřadu a orgánů obce    zpět

  1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

 
Proti opatření obecního úřadu, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta nebo  zastupitelstvo obce.

  

  1. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

 Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty učiněném ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

 
Proti opatřením starosty nebo zastupitelstva obce v samostatné působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Ministerstvu vnitra.

 
Proti opatřením starosty nebo zastupitelstva obce v  přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

 
Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

  

  1. Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím obecního úřadu či orgánu obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a následujícího zákona č. 99/1963 Sb., Občanského soudního řádu v platném znění žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s článkem 87. odst. 1 písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

 


Elektronická podatelna     zpět

 

1.                  Elektronická adresa elektronické podatelny:


podatelna.niznilhoty@iol.cz


Tato adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Obci Nižní Lhoty.


2. Kontaktní údaje pro přijímání datových zpráv na technických nosičích:


Obec Nižní Lhoty

Nižní Lhoty 71

739 51  Dobrá


3.                  Pravidla potvrzování doručených datových zpráv:


Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Součástí zprávy               o potvrzení je:

-         datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena

-         identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou

-         zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance obce.


·        Vzor datové zprávy:Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Obce Nižní Lhoty podatelna.niznilhoty@iol.cz dne ............................... v ...................... hod.


Identifikátor dokumentu:


S pozdravem


Jméno a příjmení oprávněného zaměstnance


- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance obce4.                  Technické parametry datových zpráv:


Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, jpg, rtf, případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.


Technické parametry technických nosičů, na nichž lze předávat Obci Nižní Lhoty datové zprávy:


Datové zprávy jsou přijímány na 3,5“ disketách nebo CD-R.


5.                  Postup v případě zjištění chybného formátu zprávy nebo počítačového programu, jež jsou způsobilé přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných Obcí Nižní Lhoty (škodlivý kód):


Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.


6.                  Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:


Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte                       na elektronickou adresu podatelna.niznilhoty@iol.cz, případně na poštovní adresu Obce Nižní Lhoty.


7.                  Seznam oprávněných zaměstnanců Obce Nižní Lhoty, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát pro komunikaci v rámci podatelny určené          pro přijímání a zasílání zpráv na adrese podatelna.niznilhoty@iol.cz:


Iveta Teplá


   
                        Kvalifikovaný certifikát vydala První certifikační autorita a.s.


8.                  Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Obci Nižní Lhoty činit právní úkony v elektronické podobě:

-          zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v pl. znění,

-          zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,

-          zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v pl. znění.

 

 


Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za uplynulý kalendářní rok
zpět


-
Výroční zpráva za rok 2012
- Výroční zpráva za rok 2011
- Výroční zpráva za rok 2010
- Výroční zpráva za rok 2009
- Výroční zpráva za rok 2008
______________________________________________________________________________

Registr oznámení podle zákona o střetu zájmů
    zpět

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení příjmech, darech a závazcích je veden na základě zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Veřejní funkcionáři podávají oznámení poprvé za rok 2007. Termín pro podání oznámení je do 30. 6. 2008. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.

Oznámení podaná v písemné podobě jsou registru uveřejněna ve formátu PDF. Oznámení podaná v elektronické podobě jsou v registru uveřejněna ve formátu MS Word. Podpis na jednotlivých stránkách oznámení je v tomto případě nahrazen zaručeným elektronickým podpisem.

POUČENÍ

Přestupku se dopustí fyzická osoba, která
  • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 13 odst. 7,
  • poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivost nebo neúplnost údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru,
  • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě podle § 13 odst. 4.
Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.