Informace

o záměru v území a žádosti o vydání územního rozhodnutí

 

 

 

1. Identifikační údaje žadatele:  Obec Nižní Lhoty

Zastoupená starostkou Marií Gryžboňovou Mališovou

Nižní Lhoty 71, 739 51 Dobrá

                                                           IČ 0057065

 

2. Název záměru:                                 „Oddílná kanalizace obcí Nošovice, Nižní Lhoty a Vyšní Lhoty“

 

3. Příslušný úřad:                                 Stavební úřad Dobrá

 

4. Charakteristika záměru:                    nové podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Oddílná kanalizace obcí Nošovice, Nižní Lhoty a Vyšní Lhoty“ (liniová stavba), trasa kanalizace (jednotlivých řadů) zůstává beze změny

 

5. Umístění záměru:                              seznam dotčených pozemků je přílohou této informace o záměru

 

6. Stav posouzení:                                záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení o posouzení vlivu na životní prostředí

 

7. Veřejné projednávání:                      27. 10. 2011 ve 13.00 hod. v kanceláři stavebního úřadu č. 21, v budově Obecního úřadu Dobrá

 

 

Bližší informace lze získat na Obecním úřadě Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty, Nošovice a Stavebním úřadě Dobrá.

 

Účastnící řízení, dotčené orgány a jiné osoby mohou své námitky,  závazná stanoviska a připomínky uplatnit nejpozději  při veřejném ústním jednání, jinak se k nim  nepřihlíží.

 

Účastníci řízení se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí  ve dnech 28. 10.  – 2. 11. 2011 na Stavebním úřadě Dobrá.

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu řízení, až do doby veřejného projednání.

 

 

          Marie Gryžboňová Mališová

                                                                                                                        starostka

 

Vyvěšeno dne:             Sejmuto dne:

 

Podpis a razítko orgánu,

který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení: